LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định ATTP đối với hàng nông, lâm, thủy sản English attachment

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (81 trang)
Posted: 6/1/2023 10:11:19 AM | Latest updated: 26/4/2023 4:26:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621 | Vietlaw: 609
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNTstatus2 về thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn và Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNTstatus2 về chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Thông tư có đính kèm theo các Phụ lục gồm:

- Phụ lục I. Biên bản thẩm định điều kiện ATTP đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở chế biến, kinh doanh muối thực phẩm.

- Phụ lục II. Đơn đề nghị thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Phụ lục III. Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh ATTP.

- Phụ lục IV. Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi.

- Phụ lục V. Đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm soát vệ sinh.

- Phụ lục VI. Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

- Phụ lục VII. Mã số áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu.

- Phụ lục VIII. Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thẩm định, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu.

- Phụ lục IX. Tỷ lệ lấy mẫu thẩm tra sản phẩm sản xuất từ cơ sở trong danh sách ưu tiên.

- Phụ lục X. Quy định cách ghi số chứng thư và thông báo không đạt.

- Phụ lục XI. Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu.

- Phụ lục XII. Giấy đăng ký thẩm định chất lượng, ATTP/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu của cơ sở ngoài danh sách ưu tiên.

- Phụ lục XIII. Mẫu báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 13/02/2017; Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 29/10/2018.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023.
Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian