LuatVietnam

blue-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính English attachment

Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (20 trang)
Posted: 24/3/2023 7:24:22 AM | Latest updated: 8/4/2023 6:39:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5665 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt hành chính, tiền chậm nộp phạt hành chính; việc bù trừ, hoàn trả tiền phạt hành chính và việc lập biên lai thu tiền phạt hành chính.

Theo đó, Thông tư này vẫn giữ mức xử phạt là 0,05%/ngày đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nộp phạt trễ hạn.

Ngoài ra, Thông tư quy định rõ số ngày chậm nộp phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm thực nộp tiền phạt.

Các khoảng thời gian sau đây được miễn tính tiền phạt chậm nộp: thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt hành chính; thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Điều 6 Thông tư này có hướng dẫn cách tính và phương thức xử lý số tiền nộp phạt chênh lệch phát sinh trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ... quyết định xử phạt hành chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023.

Thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTCstatus1 ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTCstatus1 ngày 7/8/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 5-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5665

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian