LuatVietnam

blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh (12 trang)
Posted: 20/5/2022 1:30:31 PM | Latest updated: 6/6/2022 9:22:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5467
LuatVietnam

Điều kiện vay nước ngoài theo quy định mới sẽ giới hạn trong 2 mục đích sau (Khoản 1 Điều 12):

1. Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh

2. Cơ cấu lại khoản vay nước ngoài hiện hữu.

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 12/2014/TT-NHNNstatus2 , các nhà đầu tư sẽ không còn được vay nước ngoài để góp vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Nếu được ban hành, Thông tư số 12/2014/TT-NHNNstatus2 sẽ bị bãi bỏ

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5467
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vay vốn