LuatVietnam

blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách

Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 6/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 (97 trang)
Posted: 11/7/2022 8:08:22 AM | Latest updated: 14/7/2022 4:03:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5492
LuatVietnam

06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam được ban hành tại Quyết định này gồm:

1. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay" (chi tiết tại Phụ lục số 01)

2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi" (Phụ lục số 02)

3. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng (Phụ lục số 03)

4. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm (Phụ lục số 04)

5. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi" (Phụ lục số 05)

6. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính" (Phụ lục số 06).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5492

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
light-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
light-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment
blue-check Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án, lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Miễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng
blue-check Ghi "số tiền" trên hóa đơn điện tử như thế nào?
blue-check Áp dụng HĐĐT loại mới, có được viết tắt tên người mua?
blue-check Quy chế bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Tiết học hành nghề kế toán và đại lý thuế không thể bù trừ cho nhau