LuatVietnam

blue-check 20 Quy trình thủ tục mới về cấp phép vận tải tuyến quốc tế (tại Hà Nội)

Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội (122 trang)
Posted: 16/5/2022 11:25:59 AM | Latest updated: 17/5/2022 8:58:23 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 20 Quy trình thủ tục mới về cấp phép vận tải tuyến quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT TP. Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình số 02, 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 02/12/2020; quy trình số 29 đến số 37, số 51, số 61 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 20/9/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vận tải đường bộ