LuatVietnam

light-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (194 trang)
Posted: 6/6/2022 10:53:26 AM | Latest updated: 7/6/2022 8:54:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Thông tư ban hành 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia. Chi tiết xem các phụ lục đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 15-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng