LuatVietnam

Flow | Ấn định thuế

Found 22 records | Latest update: 15-Aug-2022

CHÍNH SÁCH
blue-check 7/1/2020 Cơ quan Thuế có quyền ấn định thuế
(Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14)

Ấn định thuế là một trong các quyền của cơ quan Thuế được thừa nhận tại Khoản 4 Điều 19 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Người nộp thuế sẽ bị ấn định thuế trong các trường hợp sau: Xem thêm

1. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế như: không kê khai thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không chấp hành việc thanh tra thuế, mua bán hàng hóa không đúng giá thị trường,....

2. Hạch toán sổ sách kế toán không chính xác hoặc không trung thực, ...

3. Ghi chép sổ sách kế toán không đầy đủ hoặc không đúng với thực tế

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 1/1/2014 Được khấu trừ số thuế GTGT bị Hải quan ấn định
(Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 )

Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế

THAM KHẢO
blue-check 15/8/2022 Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
(Công văn số 40071/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , số thuế GTGT nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan vẫn được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp bị phạt về gian lận, trốn thuế. Xem thêm

Về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó (khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Việc khai bổ sung hồ sơ thuế, thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 17/12/2018 Số thuế GTGT bị ấn định vẫn được khấu trừ
(Công văn số 82360/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , số thuế GTGT bị cơ quan hải quan ấn định vẫn được khấu trừ, nếu không liên quan đến vi phạm về gian lận, trốn thuế. Xem thêm

Đồng thời, số thuế nhập khẩu bị ấn định cũng được tính vào chi phí hợp lý, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 7/6/2018 Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan vẫn được khấu trừ English attachment
(Công văn số 3186/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp bị xử phạt về gian lận, trốn thuế. Xem thêm

Theo đó, nếu Công ty bị cơ quan hải quan ấn định thuế GTGT khi kiểm tra sau thông quan nhưng không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế thì số thuế GTGT đã nộp vẫn được khấu trừ toàn bộ.

blue-check 27/3/2017 Bán tài nguyên thấp hơn bảng giá của UBND tỉnh, có bị ấn định thuế?
(Công văn số 1114/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc "giá tính thuế tài nguyên" do UBND tỉnh quy định có phải là giá thị trường để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm về giá bán và ấn định thuế đối với doanh nghiệp hay không? Xem thêm

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 105/2010/TT-BTCstatus1 , giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định trong Bảng giá được dùng làm căn cứ tính thuế tài nguyên trong các trường hợp sau: giá bán ghi trên hóa đơn thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định; tài nguyên khai thác không bán ra mà đưa vào chế biến sản phẩm khác; hoặc trường hợp không có đủ căn cứ xác định giá bán tài nguyên (như thiếu sổ sách, chứng từ, không xác định được chính xác sản lượng...).

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 105/2010/TT-BTCstatus1 nêu trên có quy định về nguyên tắc xây dựng giá tính thuế tài nguyên của UBND tỉnh là "phù hợp với hàm lượng, chất lượng, sản lượng của từng loại tài nguyên, tỷ lệ thu hồi tài nguyên và giá bán tài nguyên trên thị trường".

Do vậy, giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định nếu được xác định phù hợp với giá bán trên thị trường thì sẽ là một trong những căn cứ để ấn định thuế đối với các trường hợp có giá bán tài nguyên thấp hơn giá của UBND tỉnh.

blue-check 22/7/2016 Nguyên liệu SXXK đã nộp thuế, nếu khai sai định mức vẫn không bị ấn định thuế
(Công văn số 6967/TCHQ-TXNK)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình kinh doanh, đã nộp đủ thuế nhập khẩu và thuế GTGT, sau đó đưa số nguyên liệu này vào SXXK, nếu Công ty có khai sai định mức sản xuất thì chỉ ảnh hưởng đến tiền thuế nhập khẩu được hoàn, không ảnh hưởng đến thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu do thực tế đã nộp rồi. Do đó, cơ quan Hải quan không có quyền ấn định và truy thu thuế GTGT đối với Công ty Xem thêm

Trường hợp Công ty đã bị cơ quan Hải quan ấn định thuế sai thì được yêu cầu điều chỉnh và hoàn số thuế GTGT bị truy thu theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2

blue-check 26/2/2016 Số thuế bị ấn định do khai sai mã HS vẫn được khấu trừ và hạch toán chi phí English attachment
(Công văn số 2668/BTC-CST)

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan hải quan ấn định thuế hàng nhập khẩu với lý do khai sai mã HS dẫn đến sai thuế suất, thiếu số thuế phải nộp và lập, khai báo không chính xác hồ sơ thanh khoản thì đây chỉ là vi phạm về khai thuế, không phải trốn thuế hay gian lận thuế. Xem thêm

Theo đó, khoản thuế GTGT khâu nhập khẩu bị ấn định vẫn được khấu trừ toàn bộ theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2

Tuy nhiên, chỉ được hạch toán vào chi phí hợp lý đối với tiền thuế nhập khẩu bị ấn định. Riêng số tiền nộp phạt về hành vi khai sai và số tiền chậm nộp không được chấp nhận

blue-check 25/2/2016 Số thuế bị ấn định do khai sai mã HS vẫn được khấu trừ và hạch toán chi phí
(Công văn số 1612/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , tiền thuế GTGT nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan vẫn được khấu trừ toàn bộ, nếu không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế Read more

Theo đó, trường hợp Công ty bị cơ quan hải quan ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu do khai sai mã HS, nếu không bị phạt về tội gian lận trốn thuế thì số thuế GTGT bị ấn định được khấu trừ toàn bộ

Đối với số thuế nhập khẩu bị ấn định thì được hạch toán vào chi phí hợp lý, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2

blue-check 3/2/2016 Thuế GTGT bị Hải quan ấn định: được khấu trừ nếu không bị phạt trốn thuế
(Công văn số 6189/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , tiền thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan vẫn được khấu trừ toàn bộ, nếu không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế Read more

Theo đó, trường hợp Công ty có nộp số thuế GTGT bị cơ quan hải quan ấn định tại khâu nhập khẩu do khai sai mã HS và sử dụng C/O chưa hợp lệ nhưng không bị phạt tội gian lận trốn thuế thì được khấu trừ toàn bộ, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 và khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2

Đối với số thuế nhập khẩu bị ấn định thì được hạch toán vào chi phí hợp lý, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2

blue-check 13/4/2015 Nguyên liệu SXXK bị ấn định thuế vẫn được hoàn
(Công văn số 3287/TCHQ-KTSTQ)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTCstatus1 và khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp nguyên liệu SXXK của Công ty bị Hải quan ấn định thuế (thuế nhập khẩu, thuế GTGT) thì số thuế bị ấn định vẫn được khấu trừ, hoàn lại

blue-check 22/1/2013 Cho vay không lãi suất vẫn phải tự ấn định lãi tiền vay
(Công văn số 299/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn xử lý trường hợp các bên có quan hệ liên kết cho nhau vay không tính lãi (0%) hoặc lãi suất không phù hợp với lãi suất thông thường. Xem thêm

Theo quy định tại Khoản 1.2 Điều 5 Thông tư số 66/2010/TT-BTCstatus1 , khi thực hiện các giao dịch mua bán giữa các bên có mối quan hệ liên kết, cần xác định một giá trị mua bán phù hợp với giá thị trường để xác định doanh thu, mặc dù trên thực tế giá mua bán có thể thấp hơn.

Trường hợp nêu tại Công văn này, Công ty Sài Gòn - Kymdan có cho Công ty Kymdan Australia (là Công ty con) vay một khoản vay với lãi suất 0%. Do Kymdan Australia là Công ty con nên giao dịch cho vay này thuộc diện bị giám sát về giao dịch liên kết theo Thông tư số 66/2010/TT-BTCstatus1 . Theo đó, mặc dù cho vay với lãi suất 0%, Công ty Sài Gòn - Kymdan vẫn phải tự ấn định một "thu nhập" về khoản vay có lãi suất để trích nộp thuế TNDN.

Về thuế GTGT, mặc dù Khoản 8 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 chỉ chấp nhận các khoản vay của tổ chức tín dụng thuộc diện được miễn tính thuế GTGT, các khoản vay ngoài ngân hàng không thuộc diện này nên phải chịu thuế GTGT 10%. Tuy nhiên, ngày 11/12/2012 sau đó Bộ Tài chính đã có Công văn số 17164/BTC-TCT cho phép miễn tính thuế GTGT đối với các khoản vay ngoài ngân hàng nếu giao dịch cho vay không bị pháp luật cấm (tức không vượt quá 150% so với lãi suất cơ bản đồng Việt Nam)

blue-check 7/2/2012 Thuế GTGT phát sinh do ấn định giá được phép khấu trừ
(Công văn số 736/CT-TTHT)

Trường hợp của Công ty có phát sinh thêm số thuế GTGT hàng nhập khẩu theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải Quan (do cơ quan Hải quan xác định lại giá trị hải quan hàng nhập khẩu theo Thông tư số 205/2010/TT-BTCstatus1 ngày 15/12/2010) nếu không thuộc trường hợp có hành vi khai gian, khai sai bị cơ quan Hải Quan kiểm tra phát hiện truy thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo Quyết định xử phạt thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 18/1/2021 Không đồng ý với số thuế bị ấn định có thể khiếu nại
(Công văn số 239/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại Điều 54, Điều 61 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại việc ấn định thuế của Hải quan, doanh nghiệp vẫn phải nộp bổ sung ngay số tiền thuế thiếu theo quyết định ấn định thuế đó (trừ trường hợp được tạm đình chỉ thi hành). Xem thêm

Nếu quá thời hạn 90 ngày vẫn chưa nộp bổ sung tiền thuế bị ấn định, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Điều 124, Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Tuy nhiên, lưu ý, việc chưa nộp tiền thuế ấn định không thuộc các trường hợp bị từ chối thụ lý đơn khiếu nại theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13status2 . Theo đó, cơ quan Hải quan không có quyền từ chối đơn khiếu nại với lý do doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế ấn định.

blue-check 5/6/2017 Cho người nhà vay tiền với lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế
(Công văn số 37154/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 , việc mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thuộc trường hợp bị ấn định thuế. Xem thêm

Theo đó, nếu Công ty cho người nhà của chủ sở hữu vay tiền với lãi suất 0% (thấp hơn lãi suất thông thường trên thị trường) sẽ bị ấn định thuế.

Trường hợp Công ty thuê văn phòng của cá nhân, nếu cá nhân này có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 . Trong đó, tỷ lệ tính thuế GTGT và thuế TNCN đều là 5%.

blue-check 1/6/2017 Cho cổ đông thuê tài sản dưới giá thị trường sẽ bị ấn định thuế
(Công văn số 2302/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 , một trong những trường hợp bị ấn định thuế là "mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường". Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng với các cổ đông sáng lập để cho thuê tài sản, nếu giá cho thuê không phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường thì sẽ bị ấn định thuế.

blue-check 31/3/2017 Cho vay không tính lãi sẽ bị ấn định thuế
(Công văn số 13428/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 , một trong những trường hợp bị ấn định thuế là "mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường". Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng cho Công ty khác vay vốn nhưng không tính lãi (lãi suất 0%) thì bị xem là giao dịch không theo giá thị trường và thuộc diện bị ấn định thuế.

Trường hợp Công ty chuyển khoản cho vay này thành vốn góp vào Công ty đi vay thì việc hạch toán kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 58, Điều 67 Thông tư 200/2014/TT-BTCstatus2 .

blue-check 26/10/2016 Cho doanh nghiệp khác vay vốn với lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế English attachment
(Công văn số 4975/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 , doanh nghiệp nếu có hành vi mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường thì bị ấn định thuế. Xem thêm

Theo Tổng cục Thuế, việc một doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay vốn với lãi suất 0% bị xem là thực hiện hoạt động trao đổi không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Do đó, thuộc trường hợp bị ấn định thuế theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế nêu trên.

blue-check 9/11/2015 Số thuế bị ấn định bắt buộc nộp đủ, cho dù không đồng ý
(Công văn số 10447/TCHQ-TXNK)

Văn bản yêu cầu Công ty CP Thương mại và giao nhận vận tải Việt Nam phải nộp số thuế bị cơ quan hải quan ấn định, cho dù không đồng ý với Quyết định ấn định thuế Xem thêm

Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 , trường hợp người nộp thuế không đồng ý với số thuế bị ấn định thì vẫn phải nộp, nhưng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện

blue-check 19/8/2013 Thiếu bản vẽ, công trình xây dựng có thể bị ấn định thuế
(Công văn số 2712/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH một thành viên Hai Lúa liên quan đến việc tính thuế GTGT đối với hợp đồng xây dựng công trình không thể xuất hóa đơn Xem thêm

Cụ thể, Công ty Hai Lúa ký hợp đồng xây dựng nhà thờ gia tộc cho ông Đặng Phước Thành nhưng do không có bản vẽ thiết kế, không có dự toán công trình nên Công ty không có căn cứ lập biên bản nghiệm thu, xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp này cơ quan thuế sẽ ấn định doanh thu để tính thuế GTGT

blue-check 2/7/2013 Số thuế GTGT bị truy thu theo Quyết định xử phạt không được khấu trừ
(Công văn số 3891/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 7, Điều 14 Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 , trường hợp doanh nghiệp kê khai sót số thuế GTGT khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ bổ sung Xem thêm

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp khai gian và bị truy thu thuế GTGT theo Quyết định xử phạt của cơ quan Hải quan thì số thuế bị truy thu vừa không được khấu trừ, vừa không được hạch toán chi phí (Công văn 3046/TCT-KK ngày 27/7/2009)

Theo đó, trường hợp Công ty bị cơ quan Hải quan ấn định thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công (do quá hạn hoặc còn dư thừa), đồng thời bị xử phạt hành chính thì không được kê khai khấu trừ

blue-check 29/8/2012 Cho vay không tính lãi, thuế GTGT đối với khoản lãi tự ấn định không được tính vào chi phí
(Công văn số 6528/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn việc tính thuế GTGT và thuế TNDN đối với trường hợp Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn Kymdan cho Công ty Kymdan Australia mượn tiền (không tính lãi) Xem thêm

Theo đó, mặc dù việc cho vay, mượn chỉ dựa trên thỏa thuận bằng Biên bản, không tính lãi, bên cho vay vẫn phải tự ấn định một khoản lãi tiền vay để tính thuế GTGT (10%) và hạch toán vào thu nhập khác để chịu thuế TNDN. Trường hợp khoản vay là ngoại tệ thì quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng.

Điều cần lưu ý là khoản thuế GTGT phát sinh trong trường hợp này không được hạch toán vào chi phí hợp lý như các khoản thuế GTGT khác

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 31-Jan-2023
Điều chỉnh hóa đơn 19-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020