LuatVietnam

light-check Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng và bổ nhiệm công viên chức

Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 8/8/2023 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (2 trang)
Posted: 9/8/2023 10:46:16 AM | Latest updated: 9/8/2023 5:47:32 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Bãi bỏ toàn bộ các Thông tư sau:

1. Thông tư số 13/2010/TT-BNVstatus1 ngày 30/12/2010 quy định chi tiết về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

2. Thông tư số 05/2012/TT-BNVstatus1 ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-BNVstatus1 về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

3. Thông tư số 06/2013/TT-BNVstatus3 ngày 17/7/2013 bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNVstatus1 về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

4. Thông tư số 03/2015/TT-BNVstatus1 ngày 10/3/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNVstatus1 về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

5. Thông tư số 05/2017/TT-BNVstatus3 ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BNVstatus1 và Thông tư số 13/2010/TT-BNVstatus1 về tiêu chuẩn bổ nhiệm và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

6. Thông tư số 12/2012/TT-BNVstatus1 ngày 18/12/2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

7. Thông tư số 15/2012/TT-BNVstatus3 ngày 25/12/2012 hướng dẫn việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

8. Thông tư số 04/2015/TT-BNVstatus3 ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNVstatus3 về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

9. Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CPstatus1 về chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước

10. Thông tư số 03/2019/TT-BNVstatus3 ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian