LuatVietnam

red-check Bãi bỏ một số báo cáo định kỳ trong hoạt động ngân hàng

Thông tư số 24/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 28/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ (5 trang)
Posted: 12/10/2018 2:25:33 PM | Latest updated: 6/1/2023 9:54:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4573
LuatVietnam

Thông tư bãi bỏ một số báo cáo định kỳ gồm:

1. Báo cáo của người đại diện về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Ngân hàng Hợp tác xã quy định tại Quyết định số 61/2006/QĐ-NHNNstatus2 .

2. Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp được Thủ tướng chấp thuận tại Thông tư số 10/2016/TT-NHNNstatus2 .

3. Báo cáo tình hình mua bán ngoại tệ tiền mặt của tổ chức tín dụng được phép với cá nhân tại Thông tư 20/2011/TT-NHNNstatus1 .

4. Báo cáo định kỳ hàng năm về thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng tại Thông tư 47/2014/TT-NHNNstatus2 .

5. Báo cáo định kỳ hàng năm về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet tại Thông tư 35/2016/TT-NHNNstatus2 .

Ngoài ra, Báo cáo đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các chính sách thí điểm tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 quy định tại Chỉ thị số 06/CT-NHNNstatus2 ngày 20/7/2017 cũng có sửa đổi, bổ sung.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN ngày 11/10/2018.
  • Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-NHNN ngày 28/12/2018.
  • Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-NHNN ngày 15/1/2021.
  • Bãi bỏ Khoản 3 Điều 1 Thông tư này kể từ ngày 15/01/2023, theo quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Nov-2018
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4573

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng English attachment