LuatVietnam

blue-check Bàn giao tài sản đầu tư cho chi nhánh có phải lập hóa đơn?

Công văn số 67051/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh (2 trang)
Posted: 18/9/2023 11:24:46 AM | Latest updated: 19/9/2023 9:21:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5788
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp tự sản xuất, tự xây dựng tài sản cố định để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm vẫn được kê khai, khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện điều chuyển tài sản trong nội bộ giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc thì cũng không phải lập hóa đơn, tuy nhiên cần có lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5788

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chuyển tài sảnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu