LuatVietnam

Lược đồ | Bán hàng đa cấp

Tổng số 43 bản ghi | Cập nhật đến: 21-Jul-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 20/6/2023 Thủ tục đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp từ 20/6/2023
(Quyết định số 1299/QĐ-BCT)

Các thủ tục hành chính được sửa đổi tại Quyết định này bao gồm: Xem thêm

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

2. Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

3. Thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

5. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

6. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

7. Công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

8. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương

9. Rút tiền ký quỹ

10. Xử lý khoản tiền đã ký quỹ

11. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

12. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

13. Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

14. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023.

blue-check 20/6/2023 Sửa đổi quy định về kinh doanh bán hàng đa cấp English attachment
(Nghị định số 18/2023/NĐ-CP)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CPstatus2 liên quan đến điều kiện kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này).

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông thì tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 03 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới (bổ sung tại khoản 4 Điều 1).

Về người tham gia bán hàng đa cấp, Nghị định yêu cầu phải là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và cư trú tại Việt Nam (sửa đổi tại khoản 22 Điều 1).

Về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Nghị định đã bổ sung quy định nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh, tên, thư tín của các cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để thông tin về sản phẩm bán hàng đa cấp (khoản 30 Điều 1).

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp còn phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó (khoản 29 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023

blue-check 1/4/2023 Một số thủ tục trong lĩnh vực cạnh tranh và bán hàng đa cấp được sửa đổi từ 1/4/2023
(Quyết định số 608/QĐ-BCT)

Quyết định công bố một số thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh và Dịch vụ thương mại, cụ thể gồm các thủ tục: Xem thêm

- Thông báo tập trung kinh tế;

- Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;

- Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương;

- Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh bán hàng đa cấp;

- Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;

- Cấp Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp;

- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo về bán hàng đa cấp;

...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 21/7/2023 Sửa đổi Quy chế thi cấp giấy xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp English attachment
(Thông tư số 12/2023/TT-BCT)

Thông tư này bổ sung các quy định về đào tạo, cấp giấy xác nhận kiến thức đối với cá nhân được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ định làm đầu mối tại địa phương nơi không có chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh (để làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó). Xem thêm

Về đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương, mức điểm tối thiểu để đánh giá đạt là 80 điểm (với hình thức trắc nghiệm) và 65 điểm (với hình thức tự luận). Quy định cũ yêu cầu mức điểm tối thiểu lần lượt là 90 và 75.

Giấy xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương được cấp theo các mẫu số 21a và mẫu số 21b ban hành kèm Nghị định số 18/2023/NĐ-CP .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/7/2023.

Bãi bỏ Điều 4 và Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018.

blue-check 15/7/2018 Hướng dẫn mới về đào tạo và xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp English attachment
(Thông tư số 10/2018/TT-BCT)

Thông tư quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Xem thêm

Theo đó, khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp phải tuân thủ quy định mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này.

Người đã có giấy xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp sẽ bị thu hồi giấy xác nhận trong các trường hợp sau (Điều 8):

- Hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối;

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;

- Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018 và bãi bỏ Thông tư số 24/2014/TT-BCTstatus1 ngày 30/7/2014.

blue-check 28/5/2018 Thay mới 10 thủ tục trong lĩnh vực hóa chất và bán hàng đa cấp
(Quyết định số 2596/QĐ-UBND)

Quyết định thay mới các thủ tục gồm: Xem thêm

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

5. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

7. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

8. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

9. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

10. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:

Thủ tục số 108, 109 Phần I-A lĩnh vực Quản lý cạnh tranh tại Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thủ tục số 01 đến số 06 Phần I lĩnh vực Hóa chất tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

blue-check 25/5/2018 Tăng cường giám sát doanh nghiệp bán hàng đa cấp
(Quyết định số 1822/QĐ-BCT)

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Bộ Công thương đã yêu cầu Sở Công thương các tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Cục Cạnh tranh tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát gồm: Xem thêm

- Thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh bán hàng đa cấp.

- Theo dõi, giám sát việc đáp ứng điều kiện mới theo Nghị định 40/2018/NĐ-CPstatus2 của các doanh nghiệp đa cấp đang hoạt động trong và sau thời gian chuyển tiếp 09 tháng. Nếu chưa đáp ứng điều kiện mới nhưng vẫn hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian chuyển đổi thì xử lý kịp thời.

- Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Nghị định 40/2018/NĐ-CPstatus2 của các doanh nghiệp đã được tiếp nhận thông báo bán hàng đa cấp theo Nghị định 42/2014/NĐ-CPstatus1 trong và sau thời gian chuyển tiếp 12 tháng. Xử lý kịp thời các doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ nhưng vẫn hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian chuyển đổi.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa và tăng cường kiểm soát các hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để phát hiện và xử lý vi phạm;

- Chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung giấy chứng nhận theo Điều 217a Luật hình sự số 12/2017/QH14 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

red-check 1/1/2017 Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép bán hàng đa cấp từ 2017 English attachment
(Thông tư số 156/2016/TT-BTCstatus2 )

So với quy định cũ tại Thông tư số 197/2014/TT-BTCstatus1 thì mức phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Thông tư này không có thay đổi. Xem thêm

Cụ thể, phí thẩm định vẫn là 5 triệu đồng/lần (nếu thẩm định để cấp mới hoặc gia hạn giấy chứng nhận) và 3 triệu đồng/lần (nếu thẩm định để sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận).

Tuy nhiên, Thông tư này không còn quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp như tại Thông tư số 197/2014/TT-BTCstatus1 trước đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTCstatus1 ngày 18/12/2014.

blue-check 31/10/2016 Thủ tướng yêu cầu tăng cường xử phạt doanh nghiệp bán hàng đa cấp
(Chỉ thị số 30/CT-TTg)

Chỉ thị này yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa xin giấy phép hoặc kinh doanh không đúng giấy phép, đặc biệt về các vấn đề xuất xứ hàng hóa, an toàn thực phẩm, khuyến mại, quảng cáo, hội nghị, hội thảo. Xem thêm

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu bổ sung quy định xử lý hình sự đối với các doanh nghiệp sử dụng mô hình đa cấp để kinh doanh trái phép.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 28/5/2011 Quy chế mới về quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn TP. Hà Nội
(Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND)

Bán hàng đa cấp trong Quy chế này được quy định tại khoản 11, Điều 3 Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11status1 Xem thêm

Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;

2. Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia;

3. Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 103/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội.

blue-check 12/8/2020 Về hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp
(Công văn số 3287/TCT-DNNCN)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty bán hàng đa cấp đã khấu trừ, khai nộp thuế của các cá nhân bán hàng đa cấp với mức thuế suất cao hơn quy định dẫn đến nộp thừa thuế TNCN và chưa cấp chứng từ khấu trừ thuế thì Công ty đó được hoàn tiền thuế TNCN nộp thừa theo hướng dẫn tại Công văn số 73/TCT-DNNCN ngày 5/1/2019. Xem thêm

Tuy nhiên, Công ty này phải thông báo và chi trả tiền thuế đã được hoàn cho các cá nhân bán hàng đa cấp đã bị khấu trừ thuế với mức thuế suất cao hơn quy định.

Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa, thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 .

blue-check 23/7/2020 Khoản chiết khấu trong bán hàng đa cấp có được miễn thuế GTGT và TNCN?
(Công văn số 68690/CT-TTHT)

Đối với các doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp, khoản chiết khấu cho tư vấn viên có được miễn tính thuế GTGT hay không tùy thuộc vào hình thức chiết khấu. Cụ thể: Xem thêm

- Nếu là chiết khấu thương mại, giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn thì khao3n chiết khấu đó được miễn tính thuế GTGT, đồng thời miễn cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN của người nhận (tư vấn viên).

- Ngược lại, nếu không phải là chiết khấu thương mại thì khoản chiết khấu đó không được giảm trừ khỏi trị giá tính thuế GTGT, đồng thời người nhận chiết khấu sẽ phải chịu thuế TNCN do đây được hiểu là hoa hồng hoặc lợi ích kinh tế

Cần biết rằng "chiết khấu thương mại" được hiểu là khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách mua hàng với khối lượng lớn (Chuẩn mực kế toán số 14 ban hành tại Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC .

blue-check 24/10/2019 Bán hàng đa cấp có chiết khấu thương mại, lập hóa đơn thế nào?
(Công văn số 80506/CT-TTHT)

Theo Công văn này, các Công ty bán hàng đa cấp nếu có chương trình chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì việc lập hóa đơn vẫn thực hiện theo quy định tại điểm 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Theo đó, trên hóa đơn ghi giá tính thuế là giá bán đã trừ khoản chiết khấu thương mại, tiền thuế GTGT và tổng giá thanh toán đã có thuế.

Các khoản chi phí như hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác, bao gồm cả lợi ích được hưởng theo chương trình khuyến mại... chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được chấp nhận hạch toán.

blue-check 31/7/2019 Cá nhân bán hàng đa cấp chỉ được miễn thuế khi tổng thu nhập không quá 100 triệu/năm
(Công văn số 2970/TCT-DNNCN)

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , cá nhân bán hàng đa cấp nếu có mức doanh thu từ hoa hồng bán hàng đa cấp, các khoản thưởng, hỗ trợ và các khoản thu nhập khác nhận được trong năm không quá 100 triệu đồng thì được miễn thuế TNCN. Xem thêm

Theo đó, mức doanh thu 100 triệu/năm làm căn cứ miễn nộp thuế cho cá nhân bán hàng đa cấp là tổng doanh thu từ tất cả các nguồn thu nhập, không chỉ tính khoản hoa hồng bán hàng đa cấp.

blue-check 5/1/2019 Hoa hồng bán hàng đa cấp được miễn quyết toán nếu đã khấu trừ thuế
(Công văn số 73/TCT-DNNCN)

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , cá nhân bán hàng đa cấp phải chịu thuế TNCN với tỷ lệ 5%. Xem thêm

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên trước khi chi trả thu nhập (hoa hồng, tiền thưởng...) (khoản 7 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CPstatus2 ).

Thu nhập từ bán hàng đa cấp đã bị khấu trừ thuế được miễn khai quyết toán (khoản 2 Điều 9 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 20/6/2017 Về chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp
(Công văn số 790/QLCT-P5)

Theo quy định tại điểm (a) khoản 6 Điều 2 Thông tư 24/2014/TT-BCTstatus1 , doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thông báo với Cục Quản lý cạnh tranh về danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó có thông tin về giá bán cho người bán hàng đa cấp và giá bán cho khách hàng. Xem thêm

Theo đó, việc doanh nghiệp bán sản phẩm cho người tham gia bán hàng đa cấp (nhà phân phối) theo giá phân phối đã đăng ký và căn cứ vào doanh thu đó để chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi kinh tế khác cho nhà phân phối là phù hợp.

Nghị định 42/2014/NĐ-CPstatus1 và các văn bản hướng dẫn cho phép người tham gia bán hàng đa cấp được mua hàng hóa từ doanh nghiệp với giá dành cho người tham gia bán hàng đa cấp để tiêu dùng hoặc tiếp thị, bán lại cho khách hàng. Tuy nhiên, không có quy định yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp sau khi mua hàng từ doanh nghiệp phải bán lại theo đúng giá bán cho khách hàng.

Về khấu trừ thuế, theo khoản 7 Điều 22 Nghị định 42/2014/NĐ-CPstatus1 , doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.

blue-check 4/2/2016 Không khấu trừ thuế TNCN đối với hoa hồng bán hàng đa cấp dưới 100 triệu/năm
(Công văn số 6301/CT-HTr)

Theo quy định tại Điều 5, Điều 9 Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 , cá nhân làm đại lý bán hàng đa cấp chỉ phải nộp thuế TNCN khi doanh thu hoa hồng đạt trên 100 triệu đồng/năm. Nếu dưới ngưỡng này thì được miễn nộp Xem thêm

Theo đó, khi trả hoa hồng cho cá nhân làm đại lý bán hàng đa cấp, doanh nghiệp chỉ khấu trừ thuế TNCN nếu doanh thu hoa hồng trên 100 triệu/năm

blue-check 11/5/2015 Từ 2015, đại lý bán hàng đa cấp có thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng mới chịu thuế TNCN
(Công văn số 26519/CT-HTr)

Theo bổ sung Điều 31 Nghị định số 65/2013/NĐ-CPstatus2 tại điểm 16 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 , kể từ ngày 1/1/2015, khi thanh toán hoa hồng đại lý bán hàng đa cấp, nếu tổng mức chi trả trên 100 triệu đồng/năm doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN, áp dụng theo tỷ lệ 5% doanh thu Xem thêm

blue-check 31/3/2015 Từ 2015, hoa hồng bán hàng đa cấp vượt 100 triệu đồng/năm mới chịu thuế TNCN English attachment
(Công văn số 12257/CT-HTr)

Kể từ thời điểm 1/1/2015, thuế TNCN đối với hoa hồng bán hàng đa cấp được áp dụng theo quy định sửa đổi tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 Xem thêm

Theo đó, chỉ cá nhân có thu nhập từ hoa hồng bán hàng đa cấp vượt 100 triệu đồng/năm mới bị tính thuế TNCN, áp dụng tỷ lệ 5%

blue-check 31/12/2013 Tính thuế TNCN đối với bán hàng đa cấp, đại lý bảo hiểm theo tỷ lệ hay biểu lũy tiến? English attachment
(Công văn số 4683/TCT-TNCN)

Văn bản nêu ý kiến phản hồi của Tổng cục Thuế về bài báo "Thuế TNCN: Thông tư hướng dẫn vênh Nghị định" của Lê Thanh đăng trên Báo Tuổi trẻ ngày 27/11/2013, liên quan đến việc tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bán hàng đa cấp, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số. Xem thêm

blue-check 6/11/2013 Hoa hồng bán hàng đa cấp, khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ nào?
(Công văn số 9058/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết c2 khoản 5 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , khi chi trả tiền hoa hồng cho nhân viên bán hàng đa cấp, nếu từ 9 triệu đ/tháng trở xuống thì Công ty khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 0%, từ trên 9 triệu đến 20 triệu thì khấu trừ 5% và từ trên 20 triệu đ/tháng thì khấu trừ 10%.

blue-check 22/7/2013 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng đa cấp
(Công văn số 4501/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ trong trường hợp Công ty xuất giao hàng hóa cho cá nhân làm đại lý bán hàng đa cấp và đại lý xuất giao hàng hóa cho các cá nhân bán hàng đa cấp Xem thêm

Theo đó, khi Công ty giao hàng hóa cho cá nhân làm đại lý bán hàng đa cấp và khi đại lý giao hàng hóa lại cho các nhân viên bán hàng đa cấp đều phải xuất hóa đơn GTGT.

Riêng phía đại lý khi giao hàng cho cá nhân bán hàng đa cấp phải sử dụng hóa đơn GTGT đã thông báo phát hành theo quy định của Bộ Tài chính; không sử dụng hóa đơn nội bộ

Đối với tiền hoa hồng đại lý, trước khi chi trả Công ty phải chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và cá nhân khi nhận khoản tiền hoa hồng này phải lập hóa đơn giao lại cho Công ty

blue-check 29/10/2012 Cá nhân bán hàng đa cấp nộp quyết toán thuế tại nơi cư trú
(Công văn số 3759/TCT-TNCN)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011, trường hợp cá nhân có thu nhập vãng lai và đã bị khấu trừ thuế 10% thì có thể quyết toán thuế TNCN năm 2011 tại Chi cục thuế nơi cá nhân thường trú hoặc tạm trú Xem thêm

Theo đó, nếu trong năm 2011, cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ việc bán hàng đa cấp tại các tỉnh và đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế thì có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi thường trú hoặc tạm trú

blue-check 17/10/2012 Các Công ty xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp phải tổng hợp quyết toán thuế TNCN các Đại lý
(Công văn số 3650/TCT-TNCN)

Văn bản yêu cầu các Công ty sau: xổ số kiến thiết, bảo hiểm nhân thọ, bán hàng đa cấp cuối năm phải gửi cơ quan thuế bảng tổng hợp quyết toán kèm bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN của từng cá nhân làm đại lý theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Riêng các cá nhân làm đại lý xổ số (thuộc diện khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 5%), đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (thuộc diện khấu trừ theo thuế suất 10%) cuối năm cũng phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế

blue-check 28/6/2012 Cá nhân bán hàng đa cấp nộp quyết toán thuế tại nơi cư trú
(Công văn số 2296/TCT-TNCN)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011, trường hợp cá nhân có thu nhập vãng lai và đã bị khấu trừ thuế 10% thì có thể quyết toán thuế TNCN năm 2011 tại Chi cục thuế nơi cá nhân thường trú hoặc tạm trú. Xem thêm

Theo đó, nếu trong năm 2011, cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ việc bán hàng đa cấp tại các tỉnh và đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế thì có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi thường trú hoặc tạm trú.

blue-check 25/5/2010 Hướng dẫn nơi nộp Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN của cá nhân làm đại lý, bán hàng đa cấp
(Công văn số 3151/CT-TNCN)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, Cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập hoa hồng từ Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện; Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở đại lý; Cá nhân có duy nhất hoa hồng từ Đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là nơi đăng ký kinh doanh;....

blue-check 9/12/2005 Mức thu phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp English attachment
(Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC)

Bộ Tài chính quy định mức thu cho việc cấp mới, cấp bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp như sau: cấp mới: 300.000 đồng/giấy; cấp bổ sung: 200.000 đồng/giấy; cấp lại 100.000 đồng/giấy, Lệ phí này được thu và nộp tại Sở Thương mại tỉnh.

XEM THÊM
blue-check 9/3/2016 Về tăng cường giám sát hoạt động bán hàng đa cấp
(Chỉ thị số 02/CT-BCT)

Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 20/12/2013 Mẫu phụ lục liệt kê thu nhập của đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp
(Biểu mẫu số 09-1/PL-TNCN)

Phụ lục được đính kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm; thu nhập từ đại lý xổ số; thu nhập từ bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế khai quyết toán với cơ quan thuế Xem thêm

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013.

blue-check 15/8/2017 Về chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp
(Công văn số 3634/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Chi nhánh Công ty TNHH Amway Việt Nam.

blue-check 7/12/2015 Về khấu trừ thuế TNCN đối với nhân viên bán hàng đa cấp
(Công văn số 77272/CT-HTr)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc khấu trừ thuế TNCN đối với nhân viên bán hàng đa cấp

blue-check 15/6/2015 Mẫu bảng kê thu nhập từ đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm và bán hàng đa cấp
(Biểu mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC)

Mẫu này ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính.

blue-check 31/12/2014 Về mức hạch toán chi phí hoa hồng cho nhà phân phối bán hàng đa cấp
(Công văn số 5944/TCT-PC)

Văn bản trả lời Công ty TNHH Thương mại Bảo Lan Thiên Sư về định mức hạch toán chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp

blue-check 17/9/2014 Về phí hoa hồng bán hàng đa cấp phát sinh trong năm 2008
(Công văn số 4019/TCT-PC)

Theo Công văn này, khoản chi phí hoa hồng trả cho các nhà phân phối năm 2008 (kể cả trường hợp khoản chi phí này được xác định là chi phí hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá) của Công ty bán hàng đa cấp thuộc "các loại chi phí khác" và bị khống chế theo tỷ lệ (%) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTCstatus1 .

blue-check 25/4/2014 [Hợp nhất] - Hướng dẫn quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
(Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 35/2011/TT-BCTstatus1 ngày 23/9/2011 vào Thông tư số 19/2005/TT-BTMstatus1 ngày 08/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

blue-check 20/12/2013 Mẫu liệt kê thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp
(Biểu mẫu số 09-4/PL-TNCN)

Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 25/11/2018 Tăng mức phạt hành chính đối với bán hàng đa cấp English attachment
(Nghị định số 141/2018/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, gồm: Nghị định 71/2014/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 185/2013/NĐ-CPstatus1 . Xem thêm

Theo đó, Nghị định đã tăng mức phạt tối thiểu từ 60 triệu lên 80 triệu đồng đối với doanh nghiệp có các hành vi: yêu cầu phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa nhất định để được tham gia bán hàng đa cấp; cho người bán hàng đa cấp hưởng tiền từ việc dụ dỗ người khác tham gia; cung cấp thông tin gian dối về tính năng, công dụng của hàng bán đa cấp...

Cũng các hành vi trên nhưng nếu chủ thể vi phạm là cá nhân bán hàng đa cấp thì mức phạt là từ 15 triệu - 20 triệu đồng, tăng so với mức phạt cũ là 3 triệu - 5 triệu.

Việc tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũng tăng mức phạt lên từ 30 triệu - 40 triệu đồng.

Đặc biệt, Nghị định có bổ sung quy định xử phạt từ 40 triệu - 50 triệu đồng đối với hành vi duy trì nhiều hợp đồng bán hàng đa cấp, nhiều vị trí kinh doanh đa cấp đối với cùng một người và thực hiện khuyến mại với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh mà người tham gia khuyến mại có nhiều hơn một vị trí...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2018.

stop-check 10/2/2015 Mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp English attachment
(Thông tư số 197/2014/TT-BTCstatus1 )

Theo Điều 2 Thông tư này, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định 5 triệu đồng/lần thẩm định; nộp 3 triệu đồng nếu đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Xem thêm

Riêng lệ phí, nộp 400.000 đồng/01 giấy chứng nhận cấp mới hoặc gia hạn và 200.000 đồng/01 giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2015.

stop-check 15/9/2014 Điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp English attachment
(Thông tư số 24/2014/TT-BCTstatus1 )

Thông tư này quy định về điều kiện và thủ tục cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; quy định về Chương trình đào tạo dành cho Đào tạo viên, người chịu trách nhiệm về đào tạo các cá nhân tham gia bán hàng đa cấp Xem thêm

Đính kèm các biểu mẫu sau:

Mẫu M-01: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-02: Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp

Mẫu M-03: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-04: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-05: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-06: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-07: Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-08: Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-09: Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-10: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-10A: Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-11: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-11A: Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Mẫu M-12: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Mẫu M-13: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Mẫu M-14: Chứng chỉ đào tạo cơ bản cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp

Mẫu M-15: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp

Mẫu M-16: Chứng chỉ Đào tạo viên

Mẫu M-17: Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014, thay thế Thông tư số 19/2005/TT-BTMstatus1 ngày 08/11/2005 và Thông tư số 35/2011/TT-BCTstatus1 ngày 23/9/2011 của Bộ Công thương

stop-check 1/7/2014 Kinh doanh bán hàng đa cấp phải đăng ký vốn ít nhất 10 tỷ đồng English attachment
(Nghị định số 42/2014/NĐ-CPstatus1 )

Một trong những điểm mới của Nghị định này là bổ sung điều kiện về vốn pháp định và tăng mức tiền ký quỹ tối thiểu đối với doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp phải đăng ký mức vốn ít nhất 10 tỷ đồng và phải ký quỹ tại ngân hàng thương mại tối thiểu 5 tỷ đồng, thay vì theo quy định cũ tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CPstatus1 là 1 tỷ đồng

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung quy định nghiêm cấm doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp theo mô hình kim tự tháp. Đây là một mô hình kinh doanh trong đó thu nhập của người tham gia xuất phát chủ yếu từ việc tuyển dụng người tham gia mới, từ việc gia hạn hợp đồng của người đã tham gia và phí, tiền đặt cọc hoặc khoản đầu tư của người tham gia trong mạng lưới

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 24/8/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

stop-check 8/11/2011 Sửa đổi thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp English attachment
(Thông tư số 35/2011/TT-BCTstatus1 )

Thông tư sửa đổi điều khoản về Hồ sơ xin cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Xem thêm

Đính kèm mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08.11.2011.

stop-check 1/12/2005 Hướng dẫn quản lý hoạt động bán hàng đa cấp English attachment
(Thông tư số 19/2005/TT-BTMstatus1 )

Thông tư hướng dẫn về trình tự thủ tục hồ sơ để xin cấp Giấy Đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, việc cấp thẻ thành viên cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp , việc thông báo cho Sở Thương mại địa phương nơi doanh nghiệp phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp mà không có trụ sở chính. Thông tư đính kèm các biểu mẫu liên quan đến việc cấp Giấy Đăng ký bán hàng đa cấp.

stop-check 20/9/2005 Về quản lý bán hàng đa cấp English attachment
(Nghị định số 110/2005/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp. Bán hàng đa cấp được coi là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 11 điều 3 của Luật Cạnh tranh (bao gồm: có mạng lưới tiếp thị với nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau; hàng được bán trực tiếp tại nơi ở hoặc nơi làm việc của người tiêu dùng; người bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng). Nghị định quy định những loại hàng hóa được phép kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp; quy định về trách nhiệm và những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; quy định về trình tự thủ tục hồ sơ và điều kiện để được cấp Giấy đăng ký bán hàng đa cấp. Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng Công Báo. Những doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã đăng ký kinh doanh trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực phải làm thủ tục xin cấp Giấy đăng ký bán hàng đa cấp tại Sở Thương mại địa phương.