LuatVietnam

blue-check Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu bắt buộc phải có chữ ký và con dấu của chủ hàng English attachment

Công văn số 2380/TCHQ-GSQL ngày 17/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP (1 trang)
Posted: 21/6/2022 7:35:20 AM | Latest updated: 30/6/2022 1:51:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP, chủ gỗ nhập khẩu là người ký, đóng dấu (nếu có) vào Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu (Mẫu số 03).

Theo đó, Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu thì bắt buộc phải có chữ ký, đóng dấu của chủ gỗ mới được tiếp nhận.

Về việc xác nhận Bảng kê gỗ nhập khẩu (Mẫu số 01) và Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu (Mẫu số 02), được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định 102/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 7131/TCHQ-GSQL ngày 6/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2380-17062022TCHQ[VLO].pdf
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lâm nghiệp