LuatVietnam

Báo cáo hóa đơn của quý 2/2022 có thể nộp trước hoặc sau ngày 1/7/2022

Cập nhật 7/3/2023 | Đăng tải: LVN.5653

hoi Không nêu tên
Đơn vị tôi gửi BC26 quý II/2022 sau ngày 01/7/2022 có được không? Vì tôi đọc thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực từ ngày 01/7/2022?

luat Tổng cục Thuế:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế: Trường hợp trong quý II/2022, Người nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì người nộp thuế phải hủy hóa đơn điện tử đã sử dụng và người nộp thuế gửi báo cáo BC 26 quý II/2022 cho cơ quan thuế. Việc gửi báo cáo BC 26 quý II/2022 có thể trước hoặc sau thời điểm 01/7/2022.

Xem thêm

Kế toán

otvet Mua bán kỳ nghỉ, xuất hóa đơn thế nào?
otvet Không điều chỉnh giảm hóa đơn đối với khoản thu do khách hàng mất cọc
otvet Báo cáo hóa đơn của quý 2/2022 có thể nộp trước hoặc sau ngày 1/7/2022
otvet Cơ sở ủy thác hay nhận ủy thác xuất khẩu phải lập hóa đơn cho khách hàng nước ngoài?
otvet Hàng biếu tặng nhân viên có được xuất chung 01 hóa đơn?
otvet Thu lãi chậm thanh toán có cần xuất hóa đơn và nộp thuế?
otvet Nợ đã đến hạn nhưng không bị đòi có mặc nhiên được xóa nợ?
otvet Trường hợp nào phải xuất hóa đơn và tính thuế đối với khoản chi hộ?
otvet Tên hàng trên hóa đơn nếu là tiếng nước ngoài phải kèm theo tên tiếng Việt
otvet Cách lập HĐĐT cho mặt hàng không chịu thuế GTGT
otvet Hóa đơn học phí có cần ghi rõ môn học?
otvet Trả lại hàng nhập khẩu cũng phải lập hóa đơn
otvet Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình theo quyết toán
otvet Có thể xuất chung HĐĐT điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót trong kỳ
otvet Được phép hủy HĐĐT phát hành cho cá nhân nếu bị trả lại hàng
otvet Hàng không phải nộp thuế GTGT, cột thuế suất trên HĐĐT sẽ ghi “KKKNT”
otvet Hóa đơn thu học phí có bắt buộc ghi rõ môn học?
otvet Nhận lại phí bảo hiểm đóng thừa phải xuất hóa đơn
otvet Không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với chi nhánh phụ thuộc
otvet Hóa đơn xuất khẩu lập sau ngày thông quan có bị phạt?