LuatVietnam

Lược đồ | Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tổng số 30 bản ghi | Cập nhật đến: 5-Jul-2023

HƯỚNG DẪN
blue-check 30/12/2022 Quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Sở GTVT Hà Nội
(Quyết định số 5393/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 29/12/2022 Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án về khai thác mỏ, hóa chất, kho xăng dầu...
(Quyết định số 5342/QĐ-UBND)

Quy chế này nhằm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án gồm: Xem thêm

- Công trình khai thác mỏ và chế biết khoáng sản;

- Công trình hóa chất;

- Công trình dầu khí cấp 3; cửa hàng xăng dầu; đường ống dẫn xăng dầu, kho xăng dầu

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/11/2022 Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông English attachment
(Thông tư số 22/2022/TT-BGTVT)

Thông tư hướng dẫn lập một số chỉ tiêu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm các chỉ tiêu: Xem thêm

(i) Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội;

(ii) Khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư;

(iii) Chỉ số đánh giá chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp dự án cung cấp;

(iv) Thời hạn khấu hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Hướng dẫn này chủ yếu áp dụng cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và có giá trị tham khảo đối với các dự án Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO), hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (O&M), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL), hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

blue-check 10/7/2019 Hướng dẫn mới về lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giao thông PPP English attachment
(Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT)

Thông tư hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không). Xem thêm

Theo đó, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông phải bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 63/2018/NĐ-CPstatus1 , Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT và quy định tại Thông tư này.

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi phải bao gồm thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật xây dựng (Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2019 và thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVTstatus1 ngày 31/12/2015.

blue-check 12/3/2019 Thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP (sửa đổi)
(Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT)

Các thủ tục được sửa đổi tại Quyết định này gồm: Xem thêm

1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện).

2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (do các bộ, ngành thực hiện).

3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (do các bộ, ngành thực hiện).

4. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (do các bộ, ngành thực hiện).

5. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (do UBND cấp tỉnh thực hiện).

6. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (do UBND cấp tỉnh thực hiện).

7. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (do UBND cấp tỉnh thực hiện).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

blue-check 15/2/2019 Hướng dẫn mới về lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hợp đồng dự án PPP English attachment
(Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT)

Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP và nội dung hợp đồng dự án PPP. Xem thêm

Theo đó, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP phải lập theo quy định tại Điều 18, Điều 29 Nghị định 63/2018/NĐ-CPstatus1 và hướng dẫn tại Phụ lục, Phụ lục III Thông tư này (khoản 1 Điều 2).

Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP được lập trên cơ sở hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư.

Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP được lập theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 Nghị định 63/2018/NĐ-CPstatus1 và hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư.

Hợp đồng dự án PPP được lập trên cơ sở hướng dẫn tại Phụ lục V.a và Phụ lục V.b (nếu là dự án BT) ban hành kèm Thông tư này.

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của từng dự án cụ thể, nhà đầu tư có thể bổ sung thêm các nội dung khác trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, nhưng không được trái với các quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CPstatus1 và Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019. Thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐTstatus1 ngày 01/3/2016 và Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐTstatus1 ngày 28/6/2016.

blue-check 1/4/2022 Chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có được thanh toán khi dự án dừng triển khai? English attachment
(Công văn số 1089/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp dự án bị dừng triển khai thì việc thanh toán gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được căn cứ vào khối lượng các công việc đã thực hiện và nội dung hợp đồng tư vấn đã ký giữa các bên. Xem thêm

Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng xây dựng, thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 23/3/2022 Cách tính chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chi phí thiết kế xây dựng English attachment
(Công văn số 962/BXD-KTXD)

Theo quy định tại mục 2.2 Chương II Phần II Phục lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong sơ bộ tổng mức đầu tư được duyệt. Định mức tỷ lệ % được xác định theo Bảng 2.2 Thông tư 12/2021/TT-BXD tương ứng với từng loại công trình (loại công trình được quy định tại Phụ lục IX Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 ). Xem thêm

Đối với chi phí thiết kế xây dựng, được xác định bằng định mức tỷ lệ % (ban hành từ Bảng 2.4 đến 2.13 Thông tư 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng của từng loại, cấp công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Trường hợp dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau thì chi phí thiết kế phải được xác định riêng theo từng công trình.

blue-check 2/12/2021 Không bắt buộc thuê nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
(Công văn số 4969/BXD-HĐXD)

Căn cứ khoản 8 Điều 15 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 , Bộ Xây dựng lưu ý, việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi để phục vụ thẩm định dự án là không bắt buộc mà chỉ thực hiện trong một số trường hợp cần thiết. Xem thêm

Phí thực hiện thẩm định dự án, gồm cả chi phí thẩm tra được tính trong tổng mức đầu tư của dự án (khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

blue-check 6/10/2021 Một số lưu ý khi lập và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giao thông
(Công văn số 2900/CQLXD-DAĐT1)

Công văn nêu một số lưu ý nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do Bộ GTVT quyết định đầu tư giai đoạn 2021-2025, bao gồm: Xem thêm

- Nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

- Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng và thẩm tra nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các hồ sơ cần thiết để trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

- Một số nội dung tồn tại và giải pháp khắc phục trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Một số tồn tại và giải pháp khắc phục trong khâu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế;

- Các lưu ý khi giải phóng mặt bằng, tái định cư

...

blue-check 1/9/2021 Dự án lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến công trình có phải thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi?
(Công văn số 3533/BXD-HĐXD)

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp việc lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến dự án xây dựng công trình được xác định là hoạt động lắp đặt thiết bị vào công trình thì việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án lắp đặt hệ thống này phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , Luật số 62/2020/QH14, Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 và các quy định khác có liên quan.

blue-check 18/5/2021 Từ 3/3/2021, đã gỡ bỏ quy định cho phép ủy quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
(Công văn số 1745/BXD-HĐXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, kể từ ngày 3/3/2021, Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 đã thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus1 , sửa đổi tại Nghị định 42/2017/NĐ-CPstatus1 , đồng thời gỡ bỏ quy định về việc ủy quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng. Xem thêm

Theo đó, các dự án bắt buộc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 thì không được phép ủy quyền cơ quan khác thẩm định.

Về thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 35 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 , Bộ Xây dựng lưu ý thêm, trường hợp dự án thực hiện tại khu đất đã có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thì chủ đầu tư được tự tổ chức thẩm định thiết kế theo Điều 35.

Tuy nhiên, trường hợp dự án thực hiện tại khu đất chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thì chủ đầu tư phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

blue-check 18/5/2021 Chi phí mua sắm thiết bị được thẩm định cùng lúc với báo cáo nghiên cứu khả thi
(Công văn số 1746/BXD-HĐXD)

Hiện nay, việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án sử dụng vốn nhà nước trong trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư được quy định tại khoản 14, khoản 15 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 . Xem thêm

Đối với bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, nội dung thẩm định của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn xây dựng được quy định tại khoản 25, khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 .

Theo đó, nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng của dự án đã bao gồm việc thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng và chi phí mua sắm trang thiết bị.

blue-check 20/4/2021 Dự án nhà ở cấp I phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại Bộ Xây dựng
(Công văn số 1307/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 (hiệu lực từ 3/3/2021), đối với dự án nhà ở cấp I, ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng thì "Báo cáo nghiên cứu khả thi" của dự án phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định và không còn cho phép ủy quyền như trước. Xem thêm

Riêng đối với bước "thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở" của dự án, chủ đầu tư được tự tổ chức thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 , không cần xin thẩm định tại cơ quan chuyên môn xây dựng.

Trước đó, quy định cũ tại Nghị định 42/2017/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus1 có cho phép ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, nội dung ủy quyền thẩm định này hiện không còn được quy định trong Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 16/4/2021 Chủ đầu tư có thể giao cơ quan trực thuộc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi
(Công văn số 1248/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 , chủ đầu tư có thể giao cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc để chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Xem thêm

Trường hợp không có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc thì được giao cơ quan trực thuộc khác hoặc tổ chức, cá nhân khác có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án để chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

blue-check 5/4/2021 Về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng KCN
(Công văn số 1091/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CPstatus2 , Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án nhóm A phải xin thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, không phân biệt nguồn vốn đầu tư. Xem thêm

Mặt khác, theo Điều 8 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14status2 , "Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp" thuộc dự án nhóm A, không phân biệt tổng mức đầu tư.

Theo đó, Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp bắt buộc phải xin thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình chuyên ngành.

blue-check 30/3/2021 Về cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án xây dựng
(Công văn số 1030/BXD-HĐXD)

Việc giao cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 đã được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, đối với các dự án đầu tư công không thuộc khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 , người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp chủ trì thẩm định (nếu không có cơ quan chuyên môn về xây dựng).

blue-check 10/6/2020 Về cách tính chi phí thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(Công văn số 2766/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời a Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina Mê Kong về cách tính chi phí thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD .

blue-check 21/6/2017 Xây dựng công trình phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(Công văn số 1414/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật xây dựng số 50/2014/QH13status2 , khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Xem thêm

Trong trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và không có cấu phần xây dựng thì chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13status1 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

THAM KHẢO
blue-check 5/7/2023 Chủ đầu tư tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thu phí thế nào?
(Công văn số 2881/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng thì Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư thu phí trong lĩnh vực xây dựng gồm: Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng và Thông tư 28/2023/TT-BXD quy định mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Tại các Thông tư này đều quy định rõ đối tượng áp dụng, tổ chức thu phí, mức thu phí, việc quản lý và sử dụng phí... cho cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư. Xem thêm

Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không phải là tổ chức được thu phí như quy định tại Điều 3 Thông tư 27/2023/TT-BTC và Điều 3 Thông tư 28/2023/TT-BXD thì thực hiện thu theo chi phí quy định tại Thông tư 12/2021/TT-BXD .

blue-check 21/3/2023 Nhà thầu xây lắp có phải độc lập với nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi?
(Công văn số 1039/BXD-KTXD)

Hiện nay, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status3 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP . Xem thêm

Trong đó, việc đánh giá tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính của nhà thầu tham dự thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu khác và các nhà thầu tư vấn được quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status3 và khoản 2, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

Tuy nhiên, các điều khoản này không có quy định tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu tham dự gói thầu thi công xây lắp với nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

blue-check 14/11/2022 Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
(Công văn số 5167/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, đã có hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2021/TT-BXD và mục 2.7 chương II phần II Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD . Xem thêm

Theo đó, chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh được xác định bằng dự toán phù hợp với phạm vi, nội dung, khối lượng công việc tư vấn cần thực hiện (tương ứng với việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án).

Về dự toán chi phí tư vấn, thực hiện theo hướng dẫn tại mục II phụ lục VI Thông tư 11/2021/TT-BXD .

blue-check 25/10/2022 Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
(Công văn số 4783/BXD-HĐXD)

Liên quan đến việc điều chỉnh cấp công trình (từ cấp I thành cấp II) và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Đối với việc xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh thì cần căn cứ nội dung điều chỉnh, nhóm dự án có công trình cấp II và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 .

Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 26/8/2021 Về căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng ngoài đô thị
(Công văn số 3434/BXD-QHKT)

Theo Bộ Xây dựng, việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và cấp phép xây dựng đối với các dự án xây dựng không theo tuyến nằm ngoài đô thị, ngoài khu chức năng và điểm dân cư nông thôn phải căn cứ vào quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có liên quan và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương hoặc phương án vị trí, tổng mặt bằng được chấp thuận. Xem thêm

Đối với thị trấn đã được định hướng phát triển mở rộng, nâng loại đô thị và dự kiến phạm vi ranh giới nội thị, ngoại thị để hình thành thị xã thì cơ quan thẩm quyền cần tổ chức lập quy hoạch phân khu để làm cơ sở hình thành các dự án và quản lý phát triển theo đúng định hướng đã được phê duyệt.

XEM THÊM
blue-check 22/9/2021 Về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công viên
(Công văn số 3919/BXD-HĐXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Công viên Đại Dương Hạ Long.

blue-check 1/1/2020 Công trình thủy lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12845:2020)

Tiêu chuẩn này quy định về thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy lợi. Xem thêm

TCVN 12845:2020 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 29/1/2016 Về thuế GTGT dịch vụ tư vấn, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình điện
(Công văn số 5289/CT-HTr)

Văn bản trả lời Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 về thuế suất GTGT đối với hoạt động tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình điện trong giai đoạn từ 2003 -2006

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 9/8/2022 Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(Công văn số 3083/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư xây dựng dưới 15 tỷ đồng được miễn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp tổng mức đầu tư dự án ban đầu dưới 15 tỷ đồng nhưng sau đó được điều chỉnh tăng vượt trên 15 tỷ đồng thì bắt buộc phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 18/4/2016 Tiêu chí lựa chọn và cách lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP English attachment
(Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐTstatus1 )

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư này, việc lựa chọn sơ bộ các dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị, dịch vụ công được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) dựa trên các tiêu chí sau đây: Xem thêm

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương;

- Phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2015/NĐ-CPstatus1 và là dự án ưu tiên của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh;

- Có khả năng tạo doanh thu để hoàn vốn cho nhà đầu tư, ưu tiên dự án tạo doanh thu từ hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, còn xét đến các tiêu chí khác như: có nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu sử dụng dịch vụ lớn, có yếu tố thuận lợi để thực hiện đầu tư (dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng; công trình phụ trợ, đấu nối đã được xây dựng; nguyên nhiên vật liệu, máy móc công nghệ sẵn có trên thị trường), ...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2016.

Đính kèm các Phụ lục:

1. Phụ lục I: Hướng dẫn lập đề xuất dự án PPP.

2. Phụ lục II: Hướng dẫn thẩm định đề xuất dự án PPP.

3. Phụ lục III: Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP.

4. Phụ lục IV: Hướng dẫn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP

stop-check 15/2/2016 Hướng dẫn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông PPP English attachment
(Thông tư số 86/2015/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn cách lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) Xem thêm

Theo đó, việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức PPP được thực hiện theo quy định tại các văn bản sau: Nghị định số 15/2015/NĐ-CPstatus1 , khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 và Thông tư này

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.