LuatVietnam

red-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán công trình xây dựng từ 2017 English attachment

Thông tư số 210/2016/TT-BTCstatus2 ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (6 trang)
Posted: 23/12/2016 9:00:09 AM | Latest updated: 26/12/2022 10:40:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4137 | Vietlaw: 381
LuatVietnam

Biểu phí này được áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus1 . Mức thu không thay đổi so với hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 75/2014/TT-BTCstatus1 ngày 12/6/2014.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Bãi bỏ Khoản 2 Điều 5 Thông tư này kể từ ngày 22/12/2022, theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2017
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4137

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian