LuatVietnam

Bổ sung ngành nghề kinh doanh, có được hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu?

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5423

hoi Không nêu tên
Trong quá trình đầu tư, nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề so với giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và ngành nghề bổ sung này đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo khu vực thì doanh thu có được từ ngành nghề mới bổ sung đó có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập theo khu vực hay không?
Ngoài ra, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung ngành nghề trong quá trình đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu từ ngành nghề mới bổ sung đó có được hưởng ưu đãi thuế trong thời gian còn lại của dự án đầu tư lần đầu không?

luat Tổng cục Thuế:

Từ năm 2014, ưu đãi thuế TNDN áp dụng theo Dự án đầu tư (không áp dụng theo đối tượng là pháp nhân – doanh nghiệp). Theo đó, ưu đãi thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư mới hoặc thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng.

Điểm 5c Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đầu tư của dự án đã đi vào hoạt động mà không thay đổi điều kiện đang được hưởng ưu đãi.

Do đó, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với việc bổ sung hoạt động kinh doanh trong quá trình đầu tư và hoạt động cần căn cứ tình hình thực tế hoạt động việc bổ sung ngành nghề này thuộc phạm vi dự án đầu tư mới của doanh nghiệp hay là dự án đầu tư mở rộng, từ đó mới có cơ sở xác định ưu đãi thuế TNDN phù hợp theo quy định.

Đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế Công ty đáp ứng.

Xem thêm

Thuế TNDN

otvet Dời công ty ra khỏi địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế TNDN
otvet Cách xác định doanh thu hưởng ưu đãi cho chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh
otvet Cùng lúc đáp ứng nhiều ưu đãi thuế, được chọn ưu đãi có lợi nhất
otvet Bổ sung ngành nghề kinh doanh, có được hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu?
otvet Doanh thu từ thanh lý tài sản và cho vay không được miễn giảm thuế TNDN
otvet Doanh nghiệp mới thành lập năm 2021 nếu doanh thu dưới 200 tỷ sẽ được giảm 30% thuế
otvet Hoạt động thương mại tại địa bàn khó khăn có được ưu đãi thuế?
otvet Tạm nộp thuế 3 quý đầu theo đúng doanh thu thực tế nhưng thấp hơn 75% quyết toán năm, có bị phạt?
otvet Số thuế TNDN tạm nộp 3 quý đầu nếu thấp hơn 75% quyết toán sẽ bị phạt chậm nộp
otvet Có được lựa chọn kỳ tính thuế hưởng ưu đãi?
otvet Chi nhánh cũng được giảm thuế TNDN năm 2020 nếu đáp ứng đủ điều kiện
otvet "Lãi tiền gửi" có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?
otvet Doanh thu xét giảm thuế TNDN có bao gồm hàng điều chuyển nội bộ?
otvet Doanh thu xét giảm thuế TNDN năm 2020 tính cả tiền dịch vụ
otvet Doanh nghiệp nào được giảm thuế năm 2020?
otvet Dịch vụ lắp đặt khai thuế TNDN vào thời điểm nào?
otvet Từ 5/12/2020, thuế TNDN tạm nộp của 3 quý đầu không được ít hơn 75% quyết toán
otvet Giảm 30% thuế TNDN năm 2020: tính trước hay sau khi chuyển lỗ?
otvet Mất sổ sách kế toán do bão, nếu không phục hồi lại sẽ bị ấn định thuế
otvet Giảm 30% thuế TNDN năm 2020: có được tính theo năm tài chính?