LuatVietnam

blue-check Bộ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (áp dụng năm 2023)

Quyết định số 1975/QĐ-BVHTTDL ngày 21/7/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (44 trang)
Posted: 25/7/2023 8:36:59 AM | Latest updated: 26/7/2023 9:30:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5758
LuatVietnam

Các thủ tục được sửa đổi tại Quyết định này bao gồm:

1. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

2. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

3. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

4. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

5. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

6. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

7. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

8. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

9. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

10. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

11. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp trung ương có số thứ tự 69, 70, 71 tại điểm C2 mục C phần I và thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 105, 106, 107, 112, 119, 120, 121, 122 tại điểm C1 mục C phần II ban hành kèm theo Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 21-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5758

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu