LuatVietnam

blue-check Bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị

Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 3/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị (5 trang)
Posted: 4/8/2023 3:04:22 PM | Latest updated: 7/8/2023 9:41:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Quyết định này ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng để tham gia chuỗi giá trị theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, bao gồm các tiêu chí về: Quản trị, Tài chính, kế toán; Hệ thống quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất; Năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;...

Dựa trên tổng điểm đạt được (thang điểm tối đa là 100), doanh nghiệp sẽ được phân loại theo một trong 03 nhóm:

+ Loại A (Doanh nghiệp rất tiềm năng và đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị) nếu tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên.

+ Loại B (Doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chuỗi giá trị) nếu tổng điểm đánh giá đạt từ 50 đến dưới 80 điểm.

+ Loại C (Doanh nghiệp cần nhiều thời gian để cải thiện và chưa phù hợp tham gia chuỗi giá trị) nếu tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 3-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu