LuatVietnam

blue-check Bỏ yêu cầu kiểm toán khi công bố BCTC giữa năm của doanh nghiệp nhà nước English attachment

Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (13 trang)
Posted: 26/4/2023 7:31:35 AM | Latest updated: 9/5/2023 9:51:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5693 | Vietlaw: 610
LuatVietnam

Nghị định này quy định chi tiết về tiêu chí, thủ tục công nhận doanh nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức và chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Ngoài ra, Chương IV Nghị định này có sửa đổi quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước nêu tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, đối với báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm phải công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước, Nghị định này đã bỏ yêu cầu phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quy định về doanh nghiệp quốc phòng an ninh tại khoản Điều 1, khoản 2 Điều 2, Điều 13 đến Điều 19, khoản 1 Điều 23, khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 34, khoản 1, 2 Điều 35 Nghị định 47/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 01/4/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5693

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND16_25042023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt và thẩm định dự án đầu tư công tại Tp. HCM
blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND TP. Hà Nội
blue-check Các lưu ý khi lập Báo cáo kết quả đầu tư vốn nhà nước năm 2022
blue-check Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
blue-check Doanh nghiệp có vốn nhà nước cần khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2022
blue-check Bỏ yêu cầu kiểm toán khi công bố BCTC giữa năm của doanh nghiệp nhà nước English attachment
blue-check Kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại các công ty do Bộ xây dựng quản lý
blue-check Thủ tục miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp English attachment
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách