LuatVietnam

blue-check Các biểu mẫu về giấy tờ hộ tịch điện tử áp dụng từ 2/8/2023

Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 2/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTPstatus2 ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (65 trang)
Posted: 8/8/2023 3:36:22 PM | Latest updated: 9/8/2023 5:52:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Thông tư thay mới, bổ sung các mẫu giấy tờ hộ tịch đã ban hành tại Thông tư số 01/2022/TT-BTPstatus2 bao gồm:

- Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch, Giấy xác nhận thông tin hộ tịch, Giấy báo tử (quy định tại Phụ lục 1 đính kèm).

- Các biểu mẫu điện tử về đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử; đăng ký giám hộ; đăng ký nhận cha mẹ con; ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, kết hôn, ly hôn; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... (quy định tại Phụ lục 2 đính kèm).

- Các mẫu giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử như: Giấy khai sinh; Trích lục kết hôn; Trích lục khai tử; Trích lục đăng ký giám hộ; Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Xác nhận thông tin hộ tịch... (quy định tại Phụ lục 3 đính kèm).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 2-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu