LuatVietnam

Các bước thủ tục được miễn khi chỉ có một nhà thầu tham gia đấu thầu

Cập nhật 21/7/2023 | Đăng tải: LVN.5747

hoi Nguyễn Xuân Dúng (Đà Nẵng)
Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định, trường hợp chỉ có 1 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá/điểm tổng hợp, không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.
Đối với phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ (báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia bao gồm các bước kỹ thuật, tài chính), chủ đầu tư/bên mời thầu cần có văn bản thông qua kết quả đánh giá của tổ chuyên gia trước khi mời nhà thầu thương thảo hợp đồng không?
Trong trường hợp chủ đầu tư/bên mời thầu phải thông qua kết quả đánh giá của tổ chuyên gia thì thủ tục thực hiện như thế nào? Biểu mẫu thực hiện theo quy định nào?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau:

- Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Đồng thời, quy trình chi tiết được quy định tại Chương II Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp chỉ có 1 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT).

Trong trường hợp này, bên mời thầu căn cứ báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia để mời nhà thầu vào thương thảo hợp đồng.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm