LuatVietnam

Các chi phí phúc lợi có bắt buộc ghi rõ trong hợp đồng hoặc thỏa ước lao động?

Cập nhật 21/2/2023 | Đăng tải: LVN.5643

hoi Không nêu tên
Tôi có câu hỏi về chi phí phúc lợi trực tiếp cho người lao động không vượt quá 1 tháng lương bình quân được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định này ở mục 2.30 điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Bên cạnh đó mục số 2.6 về các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng phải có quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính mới được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Vậy với những khoản chi phúc lợi như nghỉ mát, hỗ trợ tàu xe, điều trị,…thỏa mãn mục 2.30 nhưng phát sinh trong năm, không được quy định cụ thể tại các văn bản theo mục 2.6 thì có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

 …

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…”

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết e điểm 2.2, tiết b điểm 2.6, điểm 2.11 và điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

“4. Sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC):

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định trên, về nguyên tắc trường hợp Công ty có phát sinh những khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;… đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, đồng thời tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì các khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xem thêm

Chi phí hợp lý

otvet Các chi phí phúc lợi có bắt buộc ghi rõ trong hợp đồng hoặc thỏa ước lao động?
otvet Có được hạch toán chi phí phát sinh trước khi dự án hợp tác kinh doanh được cấp giấy chứng nhận?
otvet Chi phí mua vé máy bay cho thân nhân người lao động có được chấp nhận?
otvet Khoản trích đóng BHXH cho người lao động có được hạch toán?
otvet Nguyên tắc tính tiền thuê phòng trong công tác phí
otvet Cách tính thời gian lưu trú khi thanh toán công tác phí
otvet Hỗ trợ tiền học thạc sĩ cho nhân viên có được hạch toán?
otvet Tiền hỗ trợ nhân viên học thạc sĩ được hạch toán vào khoản chi phúc lợi
otvet Tiền "phép năm" quy đổi theo chính sách của công ty có được hạch toán?
otvet Tiền ủng hộ chống dịch có được hạch toán chi phí?
otvet Có được hạch toán lãi vay vào năm thực trả?
otvet Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Chi phí thuê xe của chính chủ công ty một thành viên có được chấp nhận?
otvet Trả lương cho F0, F1 bằng quỹ phúc lợi, có được chấp nhận hạch toán?
otvet Hóa đơn xuất trễ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Bên mua có được hạch toán chi phí nếu bên bán không chịu xuất hóa đơn?
otvet Chi phí tổ chức cuộc thi quảng bá sản phẩm có được hạch toán?
otvet Phí thuê luật sư tranh tụng tại tòa có được chấp nhận hạch toán?
otvet Tiền đóng góp quỹ vắc xin Covid-19 được chấp nhận hạch toán
otvet Tiền thuê nhà cho người lao động có bị khống chế hạn mức hạch toán?