LuatVietnam

blue-check Các chiến lược, quy hoạch phải lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu

Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch (11 trang)
Posted: 10/8/2023 1:58:31 PM | Latest updated: 16/8/2023 11:05:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Thông tư ban hành Danh mục các chiến lược, quy hoạch phải lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu (Phụ lục đính kèm), bao gồm: Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên cấp quốc gia; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp; Chiến lược khoáng sản; Chiến lược phát triển thủy sản; Chiến lược phát triển chăn nuôi; Chiến lược phát triển năng lượng; Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Quy hoạch ngành quốc gia; Quy hoạch vùng; Quy hoạch tỉnh;...

Nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Bảo vệ môi trường.

Các bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch... thực hiện theo hướng dẫn tại Chương II, Chương III Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu