LuatVietnam

Các chuyên ngành đào tạo được cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng

Cập nhật 6/3/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Lê Quang Huy (Đà Nẵng)
Chuyên môn được đào tạo là kỹ sư chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi), đã công tác hơn 15 năm về lập hồ sơ quy hoạch thoát nước, được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch liên quan đến lĩnh vực thoát nước, thì có được cấp chứng chỉ hành nghề lập thiết kế quy hoạch xây dựng (thoát nước) hay không?

luat Bộ Xây dựng:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

"Điều 67. Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

… 2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông".

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quy hoạch

otvet Các chuyên ngành đào tạo được cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng
otvet Cách tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị
otvet Dự án khu tái định cư có phải lập quy hoạch chi tiết 1/500?
otvet Quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp do UBND cấp huyện phê duyệt
otvet Quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp do cơ quan nào phê duyệt?