LuatVietnam

blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Công văn số 1925/BXD-KTXD ngày 1/6/2022 của Bộ Xây dựng về chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất (1 trang)
Posted: 8/6/2022 8:14:36 AM | Latest updated: 17/6/2022 1:04:25 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Hiện nay, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu được áp dụng định mức theo các Bảng 2.18, 2.19 và 2.20 Mục 7 Chương II Phần II Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD tương ứng với từng loại gói thầu tư vấn; thi công xây dựng và mua sắm vật tư, thiết bị.

Đối với chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất của các gói thầu được áp dụng quy định tại điểm 7.6 Mục 7 Chương II Phần II Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đấu thầu