LuatVietnam

blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công

Công văn số 4300/TLĐ-TC ngày 8/6/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn (2 trang)
Posted: 15/6/2022 10:00:54 AM | Latest updated: 15/6/2022 1:25:51 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Việt Nam, tất cả các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xử lý chuyển tiếp các trường hợp theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 136 Nghị định 151/2017/NĐ-CPstatus2 và các trường hợp phát sinh sau ngày 01/01/2018.

Trong đó, các hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày 01/01/2018 nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thì bắt buộc chấm dứt hợp đồng, xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có) để đưa tài sản công vào sử dụng theo đúng quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ