LuatVietnam

blue-check Các giải pháp cải cách thủ tục liên quan đến thuế

Công văn số 3808/TCT-VP ngày 28/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách (4 trang)
Posted: 5/9/2023 10:07:09 AM | Latest updated: 5/9/2023 5:21:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777
LuatVietnam

Để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, ngành Thuế sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- Đánh giá kỹ tác động của thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản QPPL; chỉ ban hành và duy trì những thủ tục kinh doanh thật sự cần thiết, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ thấp.

- Đối mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành.

- Xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm giải trình, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý.

- Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 .

- Tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; trong đó tiếp tục rà soát nâng cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thành toàn trình và tái cấu trúc các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Khẩn trương rà soát, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 9/10/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu