LuatVietnam

blue-check Các giải pháp ngăn chặn mua bán dữ liệu cá nhân

Công văn số 2916/BCA-A05 ngày 22/8/2023 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân (2 trang)
Posted: 18/9/2023 8:27:36 AM | Latest updated: 18/9/2023 10:33:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5785
LuatVietnam

Nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán, chuyển giao trái phép dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã khuyến cáo các Bộ, ngành, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước... chú trọng triển khai đầy đủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, trong đó khẩn trương:

- Chỉ đạo các đơn vị có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân tiến hành rà soát tổng thể, phân loại dữ liệu cá nhân đã thu thập, đang xử lý, từ đó xác định trách nhiệm bảo vệ tương ứng với từng loại dữ liệu cá nhân.

- Rà soát, đánh giá quy trình thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân, đề xuất ban hành các biện pháp quản lý phù hợp với quy mô, mức độ xử lý dữ liệu cá nhân của cơ quan, đơn vị mình; xử lý nghiêm các hành vi chuyển giao dữ liệu cá nhân trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân nếu phát hiện.

- Chỉ định bộ phận có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ định nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm và trao đổi 01 bản chính văn bản chỉ định về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc Cục An ninh mạng.

- Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP .

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Công an các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường triển khai đấu tranh với hoạt động chuyển giao trái phép và mua bán dữ liệu cá nhân, qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5785

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu