LuatVietnam

blue-check Các quy định về phương pháp xác định giá đất sẽ được sửa đổi

Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 14/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CPstatus2 (2 trang)
Posted: 16/8/2023 12:43:53 PM | Latest updated: 16/8/2023 10:21:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CPstatus2 về phương pháp xác định giá đất cần phải dựa trên cơ sở khoa học, kinh nghiệm của các nước trên thế giới và điều kiện thực tiễn hiện nay tại Việt Nam.

Trong đó, cần tập trung hoàn thiện các quy định sau:

- Các quy định kỹ thuật của từng phương pháp định giá đất; đối tượng, điều kiện, tiêu chí áp dụng đảm bảo dễ thực thi, tránh việc tùy tiện trong lựa chọn phương pháp; nghiên cứu có quy định về các trường hợp cần áp dụng phương pháp kiểm chứng.

- Quy định về trình tự, thủ tục theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm khâu trung gian, đơn giản hóa thủ tục, đi đôi với tăng cường trách nhiệm của từng cấp, từng ngành (tổ chức tư vấn định giá đất, hội đồng định giá,..) và kiểm tra, giám sát của cấp trên.

- Bổ sung các quy định về thu thập thông tin, dữ liệu, nguồn thông tin (dữ liệu đấu giá, dữ liệu giao dịch từ cơ quan thuế,...), trách nhiệm cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin của tổ chức tư vấn định giá đất để bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch, có các cơ sở pháp lý làm căn cứ áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp, giảm thiểu sự phụ thuộc vào ý chí chủ quan.

- Hoàn thiện các quy định chuyển tiếp đảm bảo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản, khả thi, phù hợp với yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, hài hòa giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu