LuatVietnam

Các sàn chứng khoán có bắt buộc công khai danh sách cổ đông lớn?

Cập nhật 23/3/2022 | Đăng tải: LVN.5417

hoi Trần Anh Khoa
Tôi tìm hiểu thông tin doanh nghiệp trên sàn chứng khoán TP. HCM thì thấy tất cả thông tin liên quan đến danh sách cổ đông lớn đều không được công khai.
Đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu sàn chứng khoán cập nhật danh sách các cổ đông lớn để các nhà đầu tư được nắm rõ.

luat Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định đối với thông tin về cổ đông lớn phải thực hiện công khai tại Báo cáo thường niên hằng năm của doanh nghiệp niêm yết và khi thực hiện giao dịch cổ phiếu trong một số trường hợp, cụ thể như sau:

- Điểm b Mục V.3 mẫu Báo cáo thường niên hằng năm tại Phụ lục IV đính kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC có yêu cầu về trình bày thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn phát sinh trong năm.

- Tại Điều 31 quy định tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và báo cáo công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn hoặc kể từ ngày có sự thay đổi.

Như vậy, danh sách cổ đông lớn sẽ thay đổi liên tục và giao dịch phát sinh hằng ngày nên nhà đầu tư cần theo dõi thông tin về cổ đông lớn và giao dịch của cổ đông lớn được công bố công khai tại trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán theo các quy định nêu trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Chứng khoán

otvet Các sàn chứng khoán có bắt buộc công khai danh sách cổ đông lớn?
otvet Bán lại trái phiếu trước hạn, nộp thuế bao nhiêu?
otvet Thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu là tài sản bảo đảm
otvet Công ty TNHH chứng khoán có cần bộ phận kiểm toán nội bộ?
otvet Cổ đông có được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần?
otvet Có được chuyển nhượng cổ phần chưa góp?
otvet Xác định "giá khởi điểm" khi bán đấu giá cổ phiếu phát hành thêm thế nào?
otvet Công ty chứng khoán có được xem là tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
otvet Cổ phiếu bị ngừng giao dịch, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông thế nào?
otvet Khi nào bị buộc tội thao túng giá chứng khoán?
otvet Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trước 1/2/2019 không bị hạn chế giao dịch
otvet Người hành nghề chứng khoán có bị cấm tham gia HĐQT
otvet Khi nào chào bán cổ phần được coi là chào bán chứng khoán?
otvet Công ty chứng khoán phải kê khai công nợ trên BCTC thế nào?
otvet Tặng cổ phiếu cho người lao động có trích nộp thuế TNCN?
otvet Có được bán ra ngoài số cổ phần ưu đãi của người lao động?
otvet Bán cổ phần phải nộp thuế như chuyển nhượng chứng khoán: 0,1% giá bán
otvet Chuyển nhượng cổ phần bằng đúng giá vốn vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Chuyển nhượng cổ phần bằng đúng giá góp vốn ban đầu vẫn phải nộp thuế TNCN
otvet Chuyển nhượng chứng khoán phải chịu thuế TNCN 0,1% giá bán