LuatVietnam

blue-check Các thủ tục đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ kể từ 20/5/2023

Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (759 trang)
Posted: 24/5/2023 8:21:18 AM | Latest updated: 24/5/2023 11:19:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5705
LuatVietnam

Quyết định này công bố kèm hướng dẫn các thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; tách thửa, hợp thửa đất; đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất; bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất...

Nội dung cụ thể xem tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023.

Nội dung công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các nội dung thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 26/3/2014; Quyết định số 1839/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 27/8/2014; Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017; Quyết định số 3086/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 10/10/2018; Quyết định số 1686/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 30/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 20-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5705

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu