LuatVietnam

blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản

Công văn số 2420/BTNMT-MT ngày 10/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản khoáng sản (1 trang)
Posted: 4/5/2023 1:14:08 PM | Latest updated: 7/5/2023 1:12:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5692
LuatVietnam

Nhằm tăng cường bảo vệ môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát những cơ sở khai thác khoáng sản đang hoạt động nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt để yêu cầu lập phương án cải tạo môi trường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật BVMT năm 2020.

Đối với những cơ sở khai thác khoáng sản đang hoạt động nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường thành phần, tiến hành rà soát, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định; đồng thời hướng dẫn các chủ cơ sở này lập hồ sơ, đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo đúng quy định.

Bộ cũng đề nghị các tỉnh phải tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đối với các cơ sở khai thác khoáng sản có giấy phép khai thác đã hết hạn, đôn đốc đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5692

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu