LuatVietnam

blue-check Cách lập hóa đơn tính chiết khấu

Công văn số 3292/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn (2 trang)
Posted: 8/8/2023 12:51:23 PM | Latest updated: 9/8/2023 2:11:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu.

Nếu việc chiết khấu căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Nếu số tiền chiết khấu của hàng bán được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Chiết khấuCập nhật đến: 2-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu