LuatVietnam

blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment

Đầu tư nước ngoài | Công văn số 678/GSQL-GQ1 ngày 25/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo hải quan theo loại hình nhập khẩu A41 và A12 (2 trang) Công văn hướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phân biệt và sử dụng đúng các mã loại hình nhập khẩu theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, kể cả nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A12 - Nhập kinh doanh sản xuất. Nếu doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để mua bán tại thị trường Việt Nam (không qua sản xuất) thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A41 - Nhập kinh doanh theo quyền nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa chỉ để sử dụng nội bộ, không kinh doanh thương mại thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A11 - Nhập kinh doanh tiêu dùng. Cần lưu ý, doanh nghiệp phải mở riêng tờ khai hải quan cho hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình khác nhau (điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 ).
Posted: 14/6/2022 9:07:45 AM | Latest updated: 24/6/2022 1:34:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phân biệt và sử dụng đúng các mã loại hình nhập khẩu theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, kể cả nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A12 - Nhập kinh doanh sản xuất.

Nếu doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để mua bán tại thị trường Việt Nam (không qua sản xuất) thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A41 - Nhập kinh doanh theo quyền nhập khẩu.

Nếu doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa chỉ để sử dụng nội bộ, không kinh doanh thương mại thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A11 - Nhập kinh doanh tiêu dùng.

Cần lưu ý, doanh nghiệp phải mở riêng tờ khai hải quan cho hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình khác nhau (điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV678-25052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài