LuatVietnam

Cách phân biệt loại gói thầu tư vấn và phi tư vấn

Cập nhật 22/6/2022 | Đăng tải: LVN.5478

hoi Hà Thanh Tùng (Hà Nội)
Cơ quan tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu quan trắc môi trường lao động tại trụ sở cơ quan. Gói thầu này là gói thầu tư vấn hay phi tư vấn?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Theo đó, việc xác định loại gói thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Nếu gói thầu đòi hỏi kiến thức, trình độ chuyên môn, phương pháp luận của các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thì coi là gói thầu dịch vụ tư vấn.

Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm nội dung kiểm tra, ghi nhận thuần túy các chỉ số có liên quan, sử dụng máy móc, thiết bị để thực hiện, không đòi hỏi trình độ, phương pháp luận của chuyên gia thì có thể coi là dịch vụ phi tư vấn.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?
otvet Cách phân biệt loại gói thầu tư vấn và phi tư vấn
otvet Điều kiện chỉ định thầu gói thầu mua sắm thường xuyên
otvet Bảo lãnh dự thầu nếu nộp muộn có bị tịch thu?
otvet Có cần đánh giá năng lực của nhà thầu khi áp dụng phương thức chỉ định thầu?
otvet Khi nào được mời nhà thầu khác thương thảo hợp đồng?
otvet Có được ký hợp đồng thầu phụ sau thời điểm đấu thầu?
otvet Bao lâu được giải tỏa thư bảo lãnh dự thầu?
otvet Điều chỉnh giá gói thầu có phải đấu thầu lại?
otvet Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói
otvet Có được lập chung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình?
otvet Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất
otvet Dự án thương mại dịch vụ có cần đấu thầu?
otvet Tổng công ty được ủy quyền cho chi nhánh ký đơn dự thầu
otvet Đơn dự thầu nếu do Phó giám đốc ký phải đính kèm giấy ủy quyền
otvet Dự án sử dụng vốn đóng góp của xã hội có bắt buộc đấu thầu?