LuatVietnam

Cách tính mức lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện

Cập nhật 19/3/2022 | Đăng tải: LVN.5416

hoi Bạn đọc
Tôi sinh ngày 26.3.1961, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mức đóng 2.000.000 đồng/tháng. Sau đó, đến tháng 12.2021, tôi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho số tháng còn thiếu với mức thu nhập 4.000.000 đồng để nghỉ hưởng chế độ hưu trí.
Vậy, tôi sẽ được tính lương hưu như thế nào, mức hưởng bao nhiêu/tháng?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Nếu bạn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định, việc tính lương hưu của bạn sẽ được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng lương hưu hàng tháng thì:

Lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu vào năm 2021 thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

 

Trong đó: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định nêu trên của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội thì thông tin bạn cung cấp không đủ để tính cụ thể mức lương hưu của bạn.

Nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin để Bạn được biết hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin để được trả lời cụ thể.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH