LuatVietnam

Cách tính trợ cấp một lần kèm theo lương hưu

Cập nhật 11/5/2022 | Đăng tải: LVN.5449

hoi Nguyễn Long
Tôi đóng bảo hiểm 33 năm 7 tháng, tháng 11 tới tôi bắt đầu được tính nhận lương hưu. Theo luật thì ngoài lương hưu ra tôi có được thêm khoản tiền nào không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điều 58 Luật BHXH quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội