LuatVietnam

Cách tính tỷ lệ lương hưu năm 2023

Cập nhật 21/8/2023 | Đăng tải: LVN.5770

hoi Bạn đọc
Tỉ lệ lương hưu của người lao động nghỉ hưu năm 2023?

luat Báo Lao động:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ngưi lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu thì:

Mức lương hưu hằng tháng tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính:

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 1.1.2016 đến trước ngày 1.1.2018, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu đối với người nghỉ hưu trong năm 2023 là 45%. Điều kiện: Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với nam hoặc 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với nữ.

Trường hợp có nhiều hơn 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với nam và 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với nữ thì cứ mỗi năm nhiều hơn sẽ được tính thêm 2%, tối đa là 75%.

Xem thêm