LuatVietnam

blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ

Công văn số 1216/TCT-CS ngày 10/4/2023 của Tổng cục Thuế về thời hạn thanh toán nợ tiền sử dụng đất (2 trang)
Posted: 17/5/2023 7:59:45 AM | Latest updated: 18/5/2023 10:35:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5700
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 05 năm đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP được xác định từ thời điểm bắt đầu thời hạn ghi nợ đến ngày kết thúc thời hạn ghi nợ theo nguyên tắc quy định tại Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 .

Trong đó, thời điểm bắt đầu thời hạn ghi nợ được tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Bộ Luật Dân sự.

Thời điểm kết thúc thời hạn ghi nợ là thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn được ghi nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 148 Bộ Luật Dân sự.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5700

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu