LuatVietnam

blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ

Công văn số 1216/TCT-CS ngày 10/4/2023 của Tổng cục Thuế về thời hạn thanh toán nợ tiền sử dụng đất (2 trang)
Posted: 17/5/2023 7:59:45 AM | Latest updated: 18/5/2023 10:35:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5700
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 05 năm đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP được xác định từ thời điểm bắt đầu thời hạn ghi nợ đến ngày kết thúc thời hạn ghi nợ theo nguyên tắc quy định tại Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 .

Trong đó, thời điểm bắt đầu thời hạn ghi nợ được tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Bộ Luật Dân sự.

Thời điểm kết thúc thời hạn ghi nợ là thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn được ghi nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 148 Bộ Luật Dân sự.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5700

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Không cần giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch khi xin giảm tiền thuê đất năm 2022
blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản
blue-check Không có tên trong hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê năm 2021 English attachment
blue-check Tiền thuê đất đã trả một lần không được xét miễn, giảm
blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ
blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ
blue-check Nộp tiền sử dụng đất trễ hạn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp
blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án
blue-check Các lưu ý về điều kiện, thủ tục giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Dự án sử dụng đất sai mục đích phải hoàn trả tiền thuê đất được miễn giảm kèm tiền chậm nộp