LuatVietnam

Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?

Cập nhật 22/11/2022 | Đăng tải: LVN.5585

hoi Mai Phú Cường (Đồng Tháp)
Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định: "Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện".
Nếu ngay từ đầu triển khai dự án người quyết định đầu tư xác định là chủ đầu tư phải thuê đơn vị quản lý dự án và chủ đầu tư đã thực hiện thuê đơn vị quản lý dự án, thì khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư có được phép đưa chi phí này vào "phần công việc đã thực hiện" tại Bảng số 1 hay không?
Khi lập E-HSMT, đơn vị tư vấn căn cứ giá dự toán gói thầu đã được phê duyệt để đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu; nhưng khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu ngoài việc gửi bảng tổng hợp giá dự thầu theo E-HSMT còn gửi kèm bảng tổng hợp giá trị bổ sung cho các công việc được phê duyệt trong gói thầu khác có được không?
Ví dụ: Trong gói thầu xây lắp có phần hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy cho công trình, trong gói thầu thiết bị thì có phần mua sắm máy bơm nước chữa cháy. Khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu ngoài việc gửi bảng tổng hợp giá dự thầu cho gói thầu xây lắp còn gửi thêm bảng tổng hợp giá trị bổ sung cho phần mua máy bơm nước chữa cháy. Đồng thời 2 gói thầu này tách biệt nhau trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật và hình thức, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.
Trường hợp nếu việc làm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, thì chủ đầu tư và nhà thầu có được thương thảo đưa ra giá mua thiết bị máy bơm nước chữa cháy lớn hơn dự toán được phê duyệt không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Điểm a, Khoản 2, Điều 36 Luật Đấu thầu quy định phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện.

Theo đó, việc xác định phần công việc đã thực hiện được thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với đánh giá hồ sơ dự thầu, theo quy định tại Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, Chương IV bao gồm các biểu mẫu mà bên mời thầu và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. Chương này được số hóa dưới dạng webform. Bên mời thầu và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập 2 E-HSMT, E-HSDT trên Hệ thống (bao gồm bảng tổng hợp giá dự thầu).

Theo đó, việc đánh giá về giá dự thầu căn cứ nội dung kê khai trên webform của nhà thầu mà không căn cứ vào file đính kèm.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?
otvet Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ nếu giá dự thầu chưa thống nhất
otvet Những lưu ý về phương pháp chấm thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng
otvet Cơ quan nào thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư?
otvet Đề xuất sửa đổi hợp đồng mời thầu dịch vụ tư vấn theo biểu mẫu nào?
otvet Nhà thầu phụ có được cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính?
otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Có được dùng hợp đồng thi công công trình cấp III để dự thầu công trình cấp II?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?