LuatVietnam

Căn hộ mua cho nhân viên người nước ngoài có được trích khấu hao?

Cập nhật 25/8/2023 | Đăng tải: LVN.5774

hoi Không nêu tên
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt trong 01 Khu công nghiệp ở Đồng Nai, ngành nghề kinh doanh là sản xuất bồn inox. Hiện tại Doanh nghiệp có mua một căn hộ chung cư ở ngoài KCN (căn hộ ở TP HCM), căn hộ này Doanh nghiệp mua để cho cán bộ người nước ngoài của Doanh nghiệp ở, hoặc trường hợp nếu có khách hàng hoặc người của Công ty mẹ qua công tác ở.
Vậy:
1. Doanh nghiệp có được ghi nhận chi phí khấu hao tài sản cố định đối với giá trị căn hộ này vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?
2. Hóa đơn đầu vào khi mua của căn hộ này có được khấu trừ thuế GTGT không?

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

1.Về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 

Căn cứ hướng dẫn tại tại khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 96/ 2015/TT-BTC về chi phí được trừ và không được trừ:

“Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Như vậy căn hộ Doanh nghiệp mua làm nhà ở cho người lao động của doanh nghiệp, có đủ hồ sơ hợp lệ để ghi nhận tài sản cố định của Doanh nghiệp, thì được trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Bọ Tài chính.

2. Về Thuế giá trị gia tăng (GTGT): 

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thực hiện theo nguyên tắc, điều kiện quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC (bao gồm cả thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn mua căn hộ làm TSCĐ theo chế độ quy định).

Xem thêm