LuatVietnam

blue-check Chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU phải đăng ký thẩm định trước

Công văn số 5137/BNN-CCPT ngày 31/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm để chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU (2 trang)
Posted: 2/8/2023 9:39:38 AM | Latest updated: 2/8/2023 10:02:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5754
LuatVietnam

Do EU đã bổ sung quy định chỉ cho nhập khẩu thủy sản được sơ chế, chế biến, bảo quản tại cơ sở thuộc Danh sách được phép xuất khẩu vào EU nên Bộ Nông nghiệp khuyến cáo các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản thủy sản xuất khẩu cần phải đăng ký thẩm định để được EU bổ sung vào Danh sách cho phép xuất khẩu.

Thủ tục đăng ký thẩm định, cấp mã số cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản thủy sản xuất khẩu sang EU thực hiện tại Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và các đơn vị trực thuộc Cục trên địa bàn.

Việc thẩm định, đánh giá sự tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến, kho bảo quản thủy sản xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNTstatus2 , sửa đổi tại Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT; biểu mẫu, quy trình thẩm định thực hiện theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNTstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5754

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu