LuatVietnam

Chỉ được nghỉ hưu sớm khi có ít nhất 20 năm đóng BHXH bắt buộc

Cập nhật 14/5/2022 | Đăng tải: LVN.5453

hoi Trần Sương
Bố tôi sinh ngày 22.10.1966, làm công nhân lái máy ủi khai hoang, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 19 năm 1 tháng và đóng bảo hiểm tự nguyện 11 tháng (đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội). Bố tôi có được nghỉ hưu trước tuổi không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện:

"Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội;

Điểm b Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019 và Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP (Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035).

Theo 2 quy định trên, nếu bố bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bố của bạn có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chỉ mới có 19 năm 1 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nên không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?