LuatVietnam

Chi nhánh ngoài tỉnh được quyết toán thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính, kể cả đang hưởng ưu đãi

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5422

hoi Không nêu tên
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định khai thuế TNDN tại nơi có đơn vị phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu thuế TNDN. Thông tư 80/2021/TT-BTC lại quy định riêng hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì người nộp thuế khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Vậy xin hỏi, trường hợp đơn vị phụ thuộc khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính, hạch toán tập trung thì khai thuế TNDN tại đâu?

luat Tổng cục Thuế:

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và các phụ lục ưu đãi thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Ứng dụng của ngành thuế sẽ tự chuyển thông tin trên các phụ lục ưu đãi này cho cơ quan thuế nơi có đơn vị phụ thuộc được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nộp tiền thuế TNDN phải nộp trên các phụ lục ưu đãi vào NSNN nơi có đơn vị phụ thuộc được hưởng ưu đãi.

Xem thêm

Quyết toán thuế

otvet Công ty vẫn phải nộp quyết toán thuế TNCN cho dù không phát sinh thuế
otvet Thu nhập của người lao động không có ủy quyền vẫn phải tổng hợp vào quyết toán
otvet Phần thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% sẽ khai quyết toán vào Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN
otvet Doanh nghiệp vẫn phải tổng hợp thu nhập của người lao động không ủy quyền vào tờ khai quyết toán thuế TNCN
otvet Doanh nghiệp vẫn phải khai quyết toán thuế TNCN cho dù không phát sinh khấu trừ thuế
otvet Cá nhân được miễn quyết toán thuế nếu đã nộp thừa và không có nhu cầu hoàn
otvet Lao động điều chuyển trong cùng hệ thống công ty vẫn được ủy quyền quyết toán
otvet Có cần nộp quyết toán thuế TNDN tại địa phương có chi nhánh phụ thuộc?
otvet Cách khai quyết toán cho doanh nghiệp được ưu đãi thuế
otvet Cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNDN khi kinh doanh lỗ
otvet Có bắt buộc kê khai thu nhập vãng lai khi quyết toán thuế thay cho người lao động?
otvet Điều chuyển công tác, quyết toán thuế tại đơn vị cũ hay mới?
otvet Cách ghi Tờ khai quyết toán thuế TNDN khi phát sinh nhiều loại doanh thu
otvet Khai số thuế đã tạm nộp trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào?
otvet Khai quyết toán năm 2021 cho đơn vị phụ thuộc hưởng ưu đãi thuế như thế nào?
otvet Từ 2022, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế tại từng tỉnh có thu nhập hưởng ưu đãi
otvet Chi nhánh ngoài tỉnh được quyết toán thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính, kể cả đang hưởng ưu đãi
otvet Các chứng từ trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN
otvet Có thể quyết toán thuế TNCN tại địa phương nơi làm việc hoặc cư trú
otvet Những trường hợp cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN