LuatVietnam

blue-check Chi phí phát sinh do gia hạn tiến độ xây dựng có phải chịu thuế GTGT?

Công văn số 53492/CTHN-TTHT ngày 24/7/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế (4 trang)
Posted: 26/7/2023 7:32:57 AM | Latest updated: 26/7/2023 9:51:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5749
LuatVietnam

Theo Công văn này, trường hợp nhà thầu bị chậm tiến độ, chủ đầu tư gia hạn thời gian và thanh toán cho các chi phí phát sinh liên quan, trong hợp đồng quy định là tính vào giá hợp đồng thì các khoản chi phí phát sinh do gia hạn thời gian phải chịu thuế GTGT, giá tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 . Doanh thu tính thuế TNDN thực hiện theo quy định tại tiết m khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp nhà thầu bị chậm tiến độ, chủ đầu tư gia hạn thời gian và thanh toán cho các chi phí phát sinh liên quan trong hợp đồng được xác định là khoản bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 292 Luật Thương mại và Điều 146 Luật Xây dựng thì khi nhận khoản tiền bồi thường chỉ cần lập chứng từ thu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (không phải tính thuế GTGT).

Doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5749

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu