LuatVietnam

blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 2/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 (12 trang)
Posted: 6/6/2022 9:36:07 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:47:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Theo Chiến lược này, giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam sẽ triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó đáng chú ý gồm:

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công bằng, thông thoáng, minh bạch; đảm bảo chính sách pháp luật ổn định, thống nhất, đồng bộ.

- Xây dựng cơ chế áp dụng các thủ tục đầu tư kinh doanh một cách linh hoạt theo nguyên tắc hậu kiểm đối với những ngành, nghề kinh doanh phù hợp để tạo sự cạnh tranh trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; nghiên cứu tiếp tục cắt giảm ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý.

- Ban hành chính sách tạo hành lang pháp lý cho phát triển và quản lý các hình thức, phương thức đầu tư mới phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích, ưu đãi thỏa đáng để tăng liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 2-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài