LuatVietnam

blue-check Chính phủ ban hành nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đến 2025

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (12 trang)
Posted: 3/4/2023 7:20:15 AM | Latest updated: 4/4/2023 11:28:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5671
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, Chính phủ sẽ triển khai một số nhóm giải pháp sau đây để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn đến năm 2025:

1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân

2. Tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng

3. Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân

4. Tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất

5. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân

Đáng chú ý, Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết quản lý tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2020; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu, đối tác công tư (PPP) nhằm khuyến khích, thu hút, huy động nguồn lực phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, Chính phủ còn giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện cơ cấu lại và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các thị trường chứng khoán phái sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khu vực tư nhân huy động vốn trung và dài hạn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5671

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh tế

blue-check Ngân hàng sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
blue-check Các giải pháp tháo gỡ rào cản cho sản xuất, kinh doanh trong năm 2023
blue-check Chính phủ ban hành nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đến 2025
blue-check Đề án tái cơ cấu các ngành công nghiệp, năng lượng, thương mại đến năm 2030
blue-check Chính phủ sẽ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị suy giảm đơn hàng
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 English attachment
blue-check Định hướng phát triển kinh tế TP. HCM đến năm 2030 English attachment
blue-check Các giải pháp điều hành KT-XH thời gian cuối năm 2022
blue-check Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Đề cương lập Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số
blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
blue-check Chính phủ sẽ triển khai nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững từ 2022-2025English attachment
blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment
blue-check Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH TP. HCM giai đoạn 2022-2025
blue-check Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam English attachment
blue-check Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội sau dịch