LuatVietnam

blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment

Công văn số 1628/BXD-HĐXD ngày 11/5/2022 của Bộ Xây dựng về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (1 trang)
Posted: 20/5/2022 9:23:15 AM | Latest updated: 25/5/2022 3:46:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Về nguyên tắc, người quyết định đầu tư được tự lựa chọn hình thức quản lý dự án phù hợp với quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án (khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Trường hợp dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác, việc áp dụng hình thức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Trường hợp chủ đầu tư tự sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để tổ chức quản lý dự án thì thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Theo đó, nếu bộ máy chuyên môn trực thuộc không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để tham gia quản lý dự án.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1628-11052022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Đính chính về số kinh phí tiết kiệm của dự án đầu tư công phải nộp trả NSNN
blue-check Hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu có được điều chỉnh giá?
blue-check Các loại thuế và lệ phí có được tính vào giá thầu? English attachment
blue-check Về việc xác định chi phí cho dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng
blue-check Có được tách diện tích ngầm bên dưới của dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện?
blue-check Dự án do chủ đầu tư trực tiếp thẩm định thiết kế xây dựng, tính chi phí thế nào?
blue-check Ban QLDA được tự thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
blue-check Về thẩm quyền thẩm định dự án có công năng hỗn hợp
blue-check Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
blue-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông English attachment
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Một nhà thầu trong liên danh mất năng lực, hợp đồng với toàn bộ liên danh có bị chấm dứt?
blue-check Không cần thẩm định lại thiết kế nếu dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư
blue-check Định mức chi phí tư vấn xây dựng có thể tra cứu tại Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD
blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực
blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Cơ quan nào giữ quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng