LuatVietnam

blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment

Công văn số 1628/BXD-HĐXD ngày 11/5/2022 của Bộ Xây dựng về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (1 trang)
Posted: 20/5/2022 9:23:15 AM | Latest updated: 25/5/2022 3:46:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456
LuatVietnam

Về nguyên tắc, người quyết định đầu tư được tự lựa chọn hình thức quản lý dự án phù hợp với quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án (khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Trường hợp dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác, việc áp dụng hình thức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Trường hợp chủ đầu tư tự sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để tổ chức quản lý dự án thì thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Theo đó, nếu bộ máy chuyên môn trực thuộc không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để tham gia quản lý dự án.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1628-11052022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý dự án