LuatVietnam

Chủ đầu tư được tự xác định gói thầu có tính chất đơn giản

Cập nhật 10/8/2023 | Đăng tải: LVN.5765

hoi Phạm Thị Ngọc Hà
Theo quy định, căn cứ vào tính chất, quy mô của gói thầu dịch vụ tư vấn mà chủ đầu tư, bên mời thầu tự xác định gói thầu có tính chất đơn giản hay không và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Theo tôi tham khảo quy định tại Điều 34 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT thì đối với gói thầu tư vấn có tính chất đơn giản, áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 10 ngày.
Theo Điểm c Khoản 1 Điều 40 Luật Đấu thầu thì đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản... phải áp dụng hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên, theo tôi hiện chưa có quy định rõ thế nào là gói thầu tư vấn đơn giản.
Gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án cũng như gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình đê điều với hình thức hợp đồng trọn gói có được coi là gói thầu tư vấn đơn giản không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ các dịch vụ tư vấn khác.

Theo Khoản 2 Điều 34 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có tính chất đơn giản, áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 10 ngày.

Theo đó, căn cứ vào tính chất, quy mô của gói thầu dịch vụ tư vấn mà chủ đầu tư, bên mời thầu tự xác định gói thầu có tính chất đơn giản hay không và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm